Lesing og skriving i alle fag (MGLA210)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGLA210

Versjon

1

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om skriving og bli presentert for konkrete verktøy for å jobbe med denne ferdigheita. I tillegg blir det forventa at studentane har innsikt i kvifor Noreg har to skriftspråk og korleis ein slik toskriftskompetanse kan bli forstått i lys av teori om fleirspråklegheit. Det vil bli gitt opplæring i nynorsk grammatikk og språkbruk for dei som treng det. Alle skriftlege innleveringar er på nynorsk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om skriving som grunnleggjande ferdigheit
  • har kunnskap om korleis ein praktisk kan jobbe med skriving
  • har kunnskap om rammeverk for nynorsk språkbruk
  • har kunnskap om fleirspråklegheit og språksituasjonen i Noreg

Ferdigheiter

Kandidaten:

  • kan leggje til rette for skriving i alle fag
  • kan skrive tekstar på nynorsk

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan reflektere over kva toskriftskompetanse betyr
  • kan reflektere over den norske språksituasjonen i lys av teori om fleirspråklegheit

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Ei innlevering, som så får rettleiing og som deretter blir levert inn på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte, Arbeidskrav
Kurset er obligatorisk og går over fire undervisningsøkter. Kurset har obligatorisk frammøte (80%), og krav om innlevering av eitt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Førelesingar, gruppearbeid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto