Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

Demokrati og medborgerskap inngår i fagfornyelsen som ett av tre tverrfaglige temaområder. Temauka ved grunnskolelærerutdanningen vil vektlegge læring om medborgerskap, demokratisk deltakelse og samhandling. Gjennom uka vil studenter få kunnskap om demokratiske grunntanker og perspektiver på samfunnsdeltakelse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MGLT02

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Temaområdet demokrati og medborgerskap omfatter blant annet identitet og samhandling i et flerkulturelt samfunn. I et medborgerskapsperspektiv er menneskers sosiale og emosjonelle ferdigheter en forutsetning for demokratisk deltakelse, og selve grunnlaget for sosialt og politisk engasjement. Med sikte på individuell danning og bemyndigelse i lærerrollen vil undervisningen legge til rette for både faglig utvikling og kritisk refleksjon rundt sentrale begreper, samtidig som uka vil gi studenter erfaring med demokrati- og medborgerskapsundervisning gjennom praktiske øvelser som for eksempel estetiske læringsformer. Samlet sett vil undervisningen styrke studenters generelle demokratiforståelse, og bygge ut lærerstudentenes ferdigheter i arbeidet med demokratiske prosesser og fellesskap i klasserommet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • Kunnskap om betydningen av demokrati og medborgerskap
  • Kunnskap om demokratiske prosesser i skolen og klasserommet
  • Kunnskap om forutsetningene for aktiv samfunnsdeltakelse
  • Kunnskap om inkludering og mangfold som en del av det norske demokratiet

Ferdigheter

Studenten skal kunne

  • Stimulerte til refleksjon og skapende arbeid i demokratiundervisningen
  • Tilpasse og bruke praktiske læringsformer i demokratiopplæringen

Generell kompetanse

Studenten kan

  • Legge til rette for demokratiske samhandlingsprosesser
  • Reflektere kritisk over problemstillinger knyttet til demokratisk danning og medborgerskap

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tematikker fra denne uken kan videreføres i fagene i inneværende semester.

Temauken har 80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Faglærer:

Tord Austdal

Emneansvarlig:

Berit Aarrestad

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Ivar Bjørnsen

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Medborgerskapsuka har varierte arbeidsformer. Faginnlegg og forelesninger utfylles av praktiske og/eller estetiske undervisningsformer. Vektlegging av praktiske arbeidsformer bidrar til at medborgerskap både læres om og erfares. Undervisningen inkluderer diskusjon og samtaleøvelser i grupper. Oppgitt litteratur forutsetter egenstudier.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto