Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

Metodeuken «Erfaring og fortolkning» belyser tilnærminger som er sentrale innenfor humaniora, det vitenskapsområdet som i størst grad vektlegger spesifikke menneskelige erfaringer, ikke minst slik disse manifesterer seg og kan fortolkes som tekster i vid forstand.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGLT41

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Emnet vektlegger erfaringsbasert forståelse, hva det vil si for læreren og forskeren å «se», å «delta» og å «fortolke». Emnet gir en tverrfaglig innføring i hermeneutisk-fenomenologisk og etnografisk metode innenfor utdanningsforskning med særlig vekt på praksisfortellinger som forståelsesform. Emnet diskuterer hvordan den enkeltes erfaringer og perspektiv kan skrives fram av utdanningsforskeren gjennom ulike former for empiri - og hvordan empirien kan analyseres og fortolkes. Forskningens troverdighet, gyldighet og overførbarhet belyses også. Emnet gir grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode i de ulike masteremnene og senere, felles metodeemner i 4. og 5. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studentene:

ha inngående kunnskap om erfaringsbasert forståelse.

ha kunnskap om ulike hermeneutisk-fenomenologiske og etnografiske forskningsdesign.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studentene: 

kunne lese og forholde seg kritisk til hermeneutisk-fenomenologisk og etnografisk forskning, og kunne dra nytte av dette i profesjonsutøvelse. 

kunne planlegge og vurdere erfaringsbaserte, fortellingsbaserte og tekst-tolkende forskningsdesign og metoder for ulike typer problemstillinger. 

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studentene: 

kunne analysere og vurdere erfaringsbaserte, fortellingsbaserte og tekst-tolkende forskningsdesign og metoder i humanistisk og utdanningsvitenskapelig forskning. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeinnlevering, 80% obligatorisk tilstedeværelse

I metodeuken inngår som obligatorisk arbeidskrav: skriftlig fagtekst eller mappe-innlevering som belyser og diskuterer erfaringsbaserte metoder relatert til utdanningsforskning. Oppgavene skal besvares i grupper (3-4 studenter), og omfanget skal være 2500 ord (+/- 10 %).

80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Magne Ivar Drangeid

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas

Studiekoordinator:

Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto