Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

Metodeuken legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved kvantitative metoder knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning. Samlet sett vil de tre metodeukene danne grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med forskningsmetode i de ulike masteremnene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MGLT43

Versjon

1

Vekting (stp)

0

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Metodeuken i kvantitative metoder legger vekt på metoder for utvelging, innsamling og analyse av data i tverrsnittsundersøkelser, langsgående undersøkelser og komparative undersøkelser, samt vurdering av validitet og reliabilitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

  • ha inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter og kvantitative forskningsmetoder
  • ha inngående kunnskap om prinsipper for ulike forskningsdesign og metoder

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne analysere og forholde seg kritisk til forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelse
  • kunne planlegge og vurdere relevante forskningsdesign og metoder for ulike typer problemstillinger

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

  • kunne analysere og vurdere relevante metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i utdanningsvitenskapelig forskning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Godkjent/ Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave, Obligatorisk oppmøte

80% obligatorisk tilstedeværelse.

I metodeuken inngår følgende obligatoriske arbeidskrav: en skriftlig gruppeoppgave. Omfanget av denne oppgaven skal være på 1500-2500 ord. 

Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Arne Jakobsen

Studieprogramleder:

Ingeborg Knævelsrud

Studiekoordinator:

Karen Elizabeth Gilje Woie

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto