Vann- og avløpsvannsrensing (MLJ610)

Ved fullført emne skal studenten kjenne prinsippene for ulike rensemetoder for kommunalt drikke- og avløpsvann samt å kunne dimensjonere og analysere mekaniske, kjemiske og biologiske enhetsrenseprosesser. Videre skal studentene kunne utføre prosessanalyse basert på bevarelseslovene, samt anvende disse til design og driftsoptimering. Studentene skal også kunne gjøre nødvendige analyser og prosessvalg i forhold til anvendelse og behandling av produsert slam i et sirkulær samfunnsperspektiv.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MLJ610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet gir en innføring i biologiske, kjemiske og mekaniske metoder for rensing av prosess-, drikke- og avløpsvann. Gjennom forelesninger, regneoppgaver og case-studier gis studentene videregående kunnskap for dimensjonering og optimert drift av kommunaltekniske og industrielle anlegg for primær, sekundær og tertiærrensing gjennom kvantitative analyser basert på masse og energibalanser.

Læringsutbytte

Studenten skal kjenne prinsippene for mekaniske, kjemiske og biologiske renseprosesser for rensing av ulike typer drikke- og avløpsvann. Studenten skal kunne benytte de vanligste parametere knyttet til rensing av avløps- og drikkevann (for eksempel SS, KOF, BOF, N, P, fargetall, totale og koliforme bakterier) og gjennomføre beregninger for dimensjonering og design av enhetsprosesser for rensing av drikke- og avløpsvann. Videre skal studentene kunne analysere enhetsprosesser basert på masse- og energibalanser, inkludert steady state modellering. Disse inkluderer utvalgte prosesser for sedimentering, gass absorpsjon, koagulering, flokkulering, desinfisering, kjemisk oksidasjon, biologisk rensing med suspendert og biofilm aggregert biomasse, aerob og anaerob slambehandling. Videre skal studentene kunne analysere case studier fra industrielle prosesser (så som resirkulerte akvakulturanlegg, avløp fra matindustri, olje og gass prosessering og avfallsanlegg). Studentene skal også kunne gjøre nødvendige analyser og prosessvalg i forhold til anvendelse og behandling av produsert slam i et sirkulær samfunnsperspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MLJ530 Miljøprosess analyse
Grunleggende kjemi, matematikk og fysikk i samsvar med opptak til MSc Environmental Engineering.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Alle

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Roald Kommedal

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Faglærer:

Leif Ydstebø

Arbeidsformer

6 timer forelesninger per uke. Oppgaveregning og selvstudier. Bedriftsbesøk og case studier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vannteknologi og membraner (MET190_1) 10
Membranteknologi (MOT230_1) 10
Membranteknologi 1 (MOT500_1) 5
Renseteknikk (MLJ620_1) 5

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto