Miljøbioteknologi (MLJ640)

Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MLJ640

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Emnet vil være oppdelt i 4 moduler:

Modul 1: Miljømikrobiologi.

Denne modulen dekker videregående emner i miljømikrobiologi relatert til mikrobielle samfunn, relasjonen mellom ulike mikroorgamismer og mikrobielle prosesser i ulike miljø. I tillegg, vil en dekke metoder som brukes for å studere mikrobielle samfunn som metagenomikk.

Modul 2: Bioremediering

Tema som gjennomgås er: aklimasjon, detoksifisering , sorpsjon, og biotilgjengelighet, miljøfremmede stoffer, kometabolisme og anvendelse av strategier for bioremediering.

Modul 3: Mikrobiologi i Oljereservoar

Sentralt i denne delen er forståelse og mekanismer for mikrobielle samfunn i oljereservoar, reservoar forsuring, biokorrosjon og biofouling. I tillegg gjennomgås kontrollert mikrobiell forandring og mikrobiell bruk av oljeutvinning.

Modul 4: Metoder i Miljøbioteknologi

Denne modulen vil inneholde obligatoriske laboratorieøvinger og oppgaver i relasjon til de tre andre modulene. I tillegg vil studentene lære om metoder brukt i miljøbioteknologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter vil få en forståelse for rollen mikroorganismer har i deres miljø og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å løse miljømessige og industrielle problemer.

Ferdigheter

Studenten skal som en følge av kurset kunne forstå rollen og betydningen mikroorganismer har i miljøet. Studenter vil være i stand til å bruke denne kunnskapen både i en arbeidsmessig- og i en laboratorie-situasjon. I tillegg vil studentene kunne lære seg en del grunnleggende laboratorie-kunnskap.

Generell kompetanse

Å bygge på studentenes forkunnskaper innen miljømikrobiologi slik at studentene får en dypere forståelse for betydningen mikroorganismer har for miljøet og hvordan benytte denne kunnskapen for å utnytte mikroorganismer i bioremediation og oljeindustrien.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
MLJ520 Miljømikrobiologi
BIO220 Mikrobiologi

Anbefalte forkunnskaper

BIO220 Mikrobiologi, MLJ520 Miljømikrobiologi, MLJ530 Miljøprosess analyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieoppgaver

Det er et krav at studenten deltar i laboratoriedelen av emnet som tar for seg metoder benyttet i miljøteknologi.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Godkjent laboratoriearbeid kreves for å gå opp til eksamen i faget. Det er gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for laboratorieøvingene. Studenter som ønsker å ta disse øvingene på nytt, må eventuelt gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Hong Lin

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer undervisning pr. uke plus obligatorisk laboratorieøvelser .

Emnet baserer seg primært på en serie forelesninger,

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto