Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser (MRP110)

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, og dette gjenspeiles også i dagens behandlingsideologi. Emnet har fokus på verdier og kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for dagens utforming og organisering innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid. Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og kunne reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRP110

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet integreres sentrale begreper innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid som felles tematikk, men også hver for seg. Emnet tar for seg ulike kunnskapsgrunnlag i et historisk og kulturelt perspektiv og knytter dette til dagens lovgivning, helsepolitiske føringer og helsetjenester, slik at studenten kan reflektere kritisk over utfordringer av både etisk, kunnskapsmessig og samfunnsmessig karakter.

Det blir arbeidet med ulike terminologier og sentrale diskurser i fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid, både i sammenheng og hver for seg. En vil gå inn på bakgrunn for og kjennetegn ved ulike psykiske lidelser, diagnostikk, samt virkning og skadevirkning av rusmidler.

Pensum utgjør ca. 800 sider

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblemer i et historisk, kulturelt og politisk perspektiv
 • har forskningsbasert kunnskap om hvilke konsekvenser psykiske lidelser og rusproblemer har for enkeltmennesket, familie, pårørende og samfunn
 • har kunnskap om ulike lidelser og diagnostikk i psykisk helsearbeid
 • har kunnskap om ulike rusmidler, virkning og skadevirkning

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere ulike teoretiske perspektivers styrke og svakhet som kunnskapsgrunnlag innen rus- og psykisk helsearbeid
 • kan analysere sammenhenger mellom psykiske lidelser og rusproblemer i relasjon til biologiske, psykologiske og sosiokulturelle forhold
 • kan reflektere kritisk omkring problemstillinger knyttet til psykisk helse og rusproblematikk, både hver for seg og i sammenheng
 • kan reflektere rundt ulike dimensjoner ved kvalitet i helsetjenester for mennesker med rusproblematikk og psykiske helseutfordringer
 • kan systematisere og formidle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i teoretisk og praktisk sammenheng
 • kan kommunisere faglige problemstillinger innen fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid i en vitenskapelig og profesjonell sammenheng, overfor allmenheten og innen helsepolitikk.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Oppgaven skal besvares individuelt. Omfang: 3000 ord + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat
Fagnotat i følge oppgitt tekst

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. 

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto