Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk (MRP120)

Forebygging, helsefremming og tidlig intervensjon er sentrale element i myndighetenes føringer for helsetjenesten på alle nivå. Synet på årsakssammenhenger og behandling av rusproblemer og psykiske lidelser har endret seg over tid. Fra å se slike plager og lidelser som individuelle fenomen, ses mennesket nå mer i sammenheng med familie, miljø og samfunn. Dette innebærer en dreining fra fokus på hva som skaper sykdom til hva som fremmer helse. I tråd med disse føringene vil en i dette emnet være opptatt av helsefremmende faktorer og strategier knyttet til fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid. Folkehelseperspektivet vil vektlegges som forståelsesramme for iverksetting av tiltak både i befolkningen generelt, overfor utsatte grupper og for mennesker som allerede har en definert rus- og/eller psykisk lidelse. Erfaringsperspektiv og erfaringsrepresentasjon vil være sentralt gjennom hele emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRP120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

De teoretiske perspektivene er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om psykisk helse, rushåndtering, forebygging, helsefremmende arbeid, recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan livsbetingelser kan påvirke menneskers psykiske helse og muligheter til å skape seg gode liv. Tilrettelegging av praksis som fremmer positive psykiske helseprosesser og inkluderende medborgerskap, som salutogenese og recovery, blir vektlagt. Andre tilnærmingsmåter og strategier for å mobilisere egenkraft blir også berørt.

Det blir diskutert hvordan individuelle, kulturelle, miljømessige og samfunnsmessige forhold kan påvirke håndtering av belastende livssituasjoner, samt hvordan mennesker selv opplever egen helse, livssituasjon og tilfredshet med livet

Pensum utgjør ca. 800 sider.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som påvirker utvikling av psykiske lidelser og rusproblemer
  • har inngående kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
  • har kunnskap om marginaliseringsprosesser og strategier for å skape et helsefremmende samfunn

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kan analysere aktuell teori av betydning for å fremme utvikling av, og møte utfordringer knyttet til helsefremmende arbeid
  • kan beskrive og kritisk vurdere ulike elementer i teorier om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
  • kan argumentere vitenskapelig for sammenhenger mellom psykisk helse og/eller rusbruk og ulike måter å forholde seg til belastende livssituasjoner på.
  • kan reflektere kritisk over kunnskapsgrunnlag og praksis i dagens tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan analysere forskning knyttet til ulike menneskers opplevelse og fortolkning av egen helse og livssituasjon
  • kan analysere forskning knyttet til forebygging og helsefremming, recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen de tverrfaglige feltene psykisk helse og rus. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Oppgaven skal besvares individuelt. Omfang: 3000 ord + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Silje Lill Rimstad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. 

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto