Kunnskapssyn i praksis (MRP130)

Emnet bygger videre på den kunnskapen studenten har tilegnet seg tidligere i studiet, og er opptatt av sammenhengen mellom ulike kunnskapsformer, politiske føringer, og praksis. Møter mellom teoretisk kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og praksiskunnskap, og hvordan disse ytrer seg i dagens tjenestetilbud, vil stå sentralt. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRP130

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet er praksisutøvelse hovedtema. Det gis et overblikk over tjenesteorganiseringen pr. i dag, ansvarsområder og samhandlingsarenaer.

Videre diskuteres profesjonelle tjenesteutøveres ulike roller, relasjoner og handlingsrom på ulike arenaer og hvordan disse igjen påvirker brukernes muligheter for å oppnå optimal hjelp. Det gis en oversikt over sentrale behandlings- og rehabiliteringstilnærminger og mulig implementering i praksis. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

  • har inngående kunnskap om eksisterende helsetjenestetilbud og behandlingsformer innenfor rus- og psykisk helsearbeid
  • har inngående kunnskap om fagområdenes særtrekk og metoder
  • har innsikt i sammenhenger mellom ulike teoretiske perspektiv og handlingsalternativ i praksis

Ferdigheter

Kandidaten:

  • kjenner til, kan analysere og kritisk vurdere relevante praktiske tilnærminger på bakgrunn av ulike forståelsesperspektiv
  • kan anvende forskning innen fagfeltene psykisk helse og rus for å beskrive, reflektere over og argumentere for iverksatte tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan reflektere over ulike kunnskapsformer og hvordan disse gjenspeiler seg i praksis
  • er bevisst egne holdninger og verdier, og kan reflektere kritisk rundt disse
  • kan identifisere og reflektere over «gap» mellom teori og praksis
  • kan argumentere for iverksetting av tiltak i praksis

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenter som melder seg opp til dette emnet har gjennomført og bestått enmene Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser og Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen/semesteroppgave 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

 Omfang: 3000 ord + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fagnotat

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Silje Lill Rimstad

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk, møter med praksis og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. 

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto