Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer – refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning (MRP150)

Innen psykisk helse og rusarbeid er relasjonen det bærende element. Selv med ulike behandlingsmetoder og nye måter å forholde seg til rus og psykiske lidelser, har relasjonen og samhandling til enhver tid vist seg å være det bærende element. For å hjelpe en annen til et «annet sted», må man først møte personen der denne er. Man må da forstå personens situasjon, vise empati og evne til å reflektere sammen med personen. Et godt redskap til å skape en relasjon og motivere personen man samtaler med til endring og refleksjon er bla. bruk av motiverende intervju som på en respektfull måte inviterer personen til refleksjon over egen situasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRP150

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette er et delvis praktisk emne, bestående av forelesninger og refleksjon i mindre grupper. Det vil bli undervist om veiledningsmetodikk med forskjellige veiledningsmetoder som problemløsende veiledning, reflekterende team modell og motiverende intervju (MI). Veiledningen vil omhandle både kollegaveiledning og veiledning av tjenestemottagere.

I gruppene vil studentene få anledning til å teste seg selv ved å tegne hverandres genogram (nettverkskart) og føre en samtale omkring dette. Studentene vil også få øve seg på bruk av motiverende intervju og forskjellige veiledningsteknikker. Et bærende element vil være å bevisstgjøre og øke studentenes relasjonskompetanse.

I gruppeveiledningen vil studentene også bli utfordret til å reflektere over tidligere emners relevans for praksis og egen læring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om relasjonens betydning for samarbeid
 • Har inngående kunnskap om profesjonell veiledning
 • Har kunnskap om hva som fremmer og forsterker personers motivasjon til endring

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan analysere og reflektere kritisk over teoretiske og praktiske utfordringer som oppstår i relasjoner
 • Kan gjennomføre samtaler basert på motiverende intervju-metodikk
 • Kan forstå, motivere, og samhandle med tjenestemottagere og pårørende om helserelaterte lærings- og endringsprosesser
 • Kan argumentere for viktigheten av profesjonell veiledning
 • Kan gjennomføre kollegaveiledning
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap sammen med tjenestemottakeres kunnskap og behov
 • Kan tegne tjenestemottagers genogram og gjennomføre samtale basert på tilgjengelig informasjon.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan analysere og reflektere over utfordringer i relasjoner med tjenestemottagere
 • Kan analysere og reflektere over egen praksis
 • Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innen tverrfaglige felt for psykisk helse og rus innen refleksjon, relasjonskompetanse og veiledning

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Tematikk til fremlegg (30 min) utleveres en uke i forkant

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% deltakelse i refleksjons/veiledningsgrupper
Obligatorisk refleksjon/veiledning i gruppe med minimum 80% tilstedeværelse

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Forelesning

Obligatorisk Refleksjon/veiledning i gruppe (80 % for å få gå opp til eksamen)

Simulering

(5-6 dager som starter med forelesning. Resten av dagen er gruppeveiledning. Klassen deles i tre grupper med ca. 10 personer i hver gruppe, med to gruppeveiledere i hver gruppe)

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto