Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS)

Masteroppgaven er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat, som representerer en særlige fordypning i studiet. Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid til hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Emnebeskrivelsen tar utgangspunkt i et 2-års fulltids studium. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MRPMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

40

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag ved å gjennomføre skriving av en masteroppgave. Det skal utarbeides en egen prosjektplan for masteroppgaven som skal ferdigstilles i andre semester av masterstudiet. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder.

I masteroppgaven skal studenten gjøre rede for sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder eller systematisk kunnskapsoppsummering. I tilknytning til arbeidet med oppgaven, arrangeres det oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode, der studentene også legger fram og får tilbakemelding på eget arbeid. Det tilbys 12 timer individuell veiledning på prosjektplan og utarbeiding av masteroppgaven.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid
 • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt
 • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før oppgaven blir vurdert. 

Eksamen / vurdering

Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20500 ord. (+ - 10%).Velges artikkelform, skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlag, samt metodologiske og teoretiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen.Artikkelen skal ha en ramme på 5000 ord (+ - 10 %), mens kappen skal ha en ramme på 7500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger).Innen 3 uker etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming, skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min inkludert spørsmål fra salen) ut fra oppgaven.For å få karakter i emnet må masteroppgaven være levert og seminarpresentasjon være gjennomført.Karakter i emnet settes på bakgrunn av masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ad. 1: Det er lagt inn en obligatorisk aktivitet i form av en skriftlig innlevert prosjektplan. Studenten får en skriftlig tilbakemelding på det obligatoriske arbeidskravet og det vurderes til godkjent/ikke godkjent

Ad. 2: Tilstedeværelse på seminarene er obligatoriske for studentene. Tilstedeværelse må være godkjent før oppgaven leveres, med 75 % obligatorisk nærvær. 

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Undervisningsbolker vil bli kombinert med oppgaveseminarer, der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid i tillegg til at de opponerer med medstudenters arbeid. Seminarene er obligatoriske for studentene.

Det er lagt inn en obligatorisk aktivitet 1 semester i form av en skriftlig innlevert prosjektplan. Studenten får en skriftlig tilbakemelding på det obligatoriske arbeidskravet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan (MRPMAS01_1) 10
Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (MRPMAS02_1) 30

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto