Praksis i maskinteknikk (MSK390)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MSK390

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en bedrift, eller som en del av et større godkjent prosjektarbeid ved UiS (studentprosjekt), eksempelvis Ion Racing. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet. Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje.

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:    

Kunnskap:  

  • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift  
  • Reflektere rundt arbeidslivets praktiske utfordringer  

 Ferdigheter:  

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid 
  • Fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte  
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og anvende metoder fra studiet for å løse disse  

 Generell kompetanse:  

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre  
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet  

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minimum 90 studiepoeng iht. godkjent utdanningsplan. I tillegg må følgende emner være bestått: MSK100, MSK200, MSK210, MSK220.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har en student mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Åpent for

Maskiningeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto