Faststoffmekanikk (MSK530)

Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MSK530

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Tredimensjonal spenning og tøyning. Tensornotasjon, grunnleggende elastisitetsteori. Generalisering av Hooke's lov. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Energimetoder (Prinsippet om stasjonær potensiell energi, Castiglianos sats). Kontaktspenninger. Introduksjon til plastisitetsteori, flytekriterier og flyt, herding, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon (vridning). Akse-symmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plateteori. Spenningskonsentrasjon. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater. Sprekkpropagering. Spenningsintensitetsfaktor.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:
  • kunne utføre spennings- og tøyningsanalyse av forskjellige lastbærende konstruksjoner
  • forstå respons av enkelte elementer av konstruksjoner under belastning både elastisk og plastisk og etter avlastning
  • kunne dimensjonere forskjellige elementer av konstruksjoner utsatt til forskjellige typer av last
  • anvende kunnskapen til beregning av virkelige konstruksjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Enkel kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen

9 øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitte frister.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dimitrios Pavlou

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

6 timer forelesning pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Faststoffmekanikk, videregående kurs (MOM130_1) 10

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto