Fluiddynamikk (MSK560)

Å forstå hvordan væsker og gasser oppfører seg er avgjørende i mange industrielle prosesser. Eksempler på dette er vindenergi, blodstrømning i kroppen og prosessering av olje- og gass

Dette emnet gir en videregående gjennomgang av strømningsprosesser, der hovedvekten er på matematisk beskrivelse og analytiske løsningsmetoder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MSK560

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Matematisk beskrivelse av fluider i bevegelse, Navier-Stokes og energi likningene og deres løsninger. Strømregimer: Krypende strøm og potensialstrøm. Løft og drag. Laminære grensesjikt. Strømavløsning og strømhefting. Ustabilitet og overgang til turbulens. Turbulente grensesjikt. Kort innføring i CFD.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal kunne:

  • Grunnleggende egenskaper til fluider, som viskositet og overflatespenning
  • De grunnleggende ligningene for fluiddynamikk
  • Forenklinger av de grunnleggende ligningene, herunder krypstrømning, ikke-viskøs strømning, potensialstrømning og grensesjikt
  • Grunnleggende prinsipper i beregningsorientert fluiddynamikk

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

  • Gjennomføre forenkling av de grunnleggende ligningene ved hjelp av dimensjonsanalyse
  • Utføre enkle analytiske beregninger av hastighet, trykk og skjærspenning for inkompressibel, viskøs strømning
  • Benytte digitale verktøy for beregning og visualisering av strømningsfelt og potensialstrømning
  • Beskrive og analysere viktige fenomener som strømningsregimer, strømavløsning og overgang til turbulens

Generell kompetanse

Studentene skal kunne:

  • Tolke og analysere resultater fra beregninger på en kritisk måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer Matematisk formelsamling (Rottmann)

Skriftlig eksamen gjennomføres med penn og papir.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Fire timer forelesninger/regneøvinger pr. uke. Undervisningsspråk er engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fluiddynamikk (MPT130_1) 4

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto