Bacheloroppgave Maskin (MSKBAC)

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende arbeidstaker.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette tidspunktet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

MSKBAC

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I bacheloroppgaven skal det inngå en drøfting av etiske og miljømessige konsekvenser av funn/tema/utviklet produkt. Bacheloroppgaven kan ha svært forskjellig form. I mange oppgaver inngår konstruksjons- eller eksperimentelt arbeid, mens andre oppgaver er mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal løse en konkret problemstilling eller utvikle et produkt. Generelt kan vi si at besvarelsen skal inneholde et klart definert budskap, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Argumenter for og imot en gitt påstand skal være logisk presentert. Presentasjonene skal kunne leses av en medstudent med samme bakgrunn uten at denne skal behøve å benytte seg av ekstra informasjonsmateriale for å forstå budskapet. Gjengivelse fra lærebøker e.l. om generell teori og kunnskap bør begrenses. Det skal utarbeides en referanseliste. Mer informasjon om bacheloroppgaven ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet finner du her: Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
 • Kan jobbe selvstendig
 • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
 • Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv, livsløpsperspektiv og sikkerhetsperspektiv
 • Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling
 • Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare og være gode rollemodeller for høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
 • Anerkjenner når en vitenskapelig uenighet er viktig, og kan delta i debatten

Forkunnskapskrav

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, MSK200 Materialteknologi, MSK210 Maskinkonstruksjon

Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven (Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet | Universitetet i Stavanger (uis.no)) for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

BYG140 - Konstruksjonsmekanikk 1

MSK200 - Materialteknologi

MSK210 - Maskinkonstruksjon

Eksamen / vurdering

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.Her (Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet | Universitetet i Stavanger (uis.no) er lenke til informasjon og regler om oppgaveskriving.Trekkfrist er 1. april.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Dimitrios Pavlou

Faglærer:

Yihan Xing

Faglærer:

Lin Li

Faglærer:

Ove Mikkelsen

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Yaaseen Ahmad Amith

Faglærer:

Torfinn Havn

Ansvarlig laboratorieøvelser:

Johan Andreas Håland Thorkaas

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig. 

Bacheloroppgaven skal være relevant til studieretningen. Studenten kan velge oppgave fra en liste utarbeidet av linjens fagansvarlige. Det er også mulig å selv foreslå en problemstilling og formulere oppgavebeskrivelse i samråd med linjens fagansvarlige. Særskilte forhold kan tilsi avvik fra dette.

Åpent for

Maskiningeniør, bachelor i ingeniørfag

Emneevaluering

Følger prosedyrer utarbeidet ved TN-fakultetet

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto