Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging (MSO205)

Emnet skal gi innføring i oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse. Emnet skal gi kunnskaper om brukernes rettigheter, de profesjonelles plikter, etiske utfordringer og aktuelt lovverk. Personer med samtidig rus- og psykisk lidelse utfordrer ofte det etablerte tjenestetilbudet både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Emnet skal gi kunnskaper og ferdigheter som bidrar til kreativitet og nytenkning om tilrettelegging av et godt tjenestetilbud.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MSO205

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskap

  • Har avansert kunnskap om utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblemer i et historisk og samfunnsmessig perspektiv.
  • Har inngående kunnskap om etiske, faglige og praktiske utfordringer knyttet til brukermedvirkning.
  • Har inngående kunnskap om aktuelle nasjonale og internasjonale lover og styringsdokument.

Ferdigheter

  • Har forståelse for hvordan man som fagperson kan bidra til økt livskvalitet og livslengde blant personer med samtidig rus- og psykisk lidelse.
  • Kan analysere, begrunne og være bevisst sin egen faglige forankring og sin profesjonelle rolles muligheter og begrensninger.
  • Kan analysere etiske dilemma og bidra til kritisk refleksjon.
  • Kan kommunisere faglige problemstillinger innen fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid i en vitenskapelig og profesjonell sammenheng.

Generell kompetanse

  • Har evne til å identifisere hvilke konsekvenser psykiske lidelser og rusproblemer har for enkeltmennesket, familie, pårørende og samfunn.
  • Har evne til å anerkjenne brukeres og pårørendes erfaringskunnskap som likeverdig med klinisk erfaring og forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig gruppeoppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått Alle

Oppgaven skal ha et tema som er relevant for fagområdet. Oppgaven skal besvares gruppevis. Omfang: maksimalt 5500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Oppgaven kan skrives i grupper bestående av to til tre studenter, og det blir gitt tilbud om én veiledningstime.Siste frist for veiledning er en uke før innlevering av oppgave.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Esther Eradajaye

Emneansvarlig:

Nina Thorbjørnsen

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Åpent for

Master i sosialfag.

Enkeltemne. Åpent for studenter som har fullført en treårig profesjonsutdanning.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto