Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (MSO255)

Sosialfaglig og barnevernfaglig arbeid innebærer håndtering av tunge etiske dilemma, og et stort ansvar for vurderinger og beslutninger som har store konsekvenser for mennesker i utsatte situasjoner. Dette emnet fokuserer på organisatoriske rammer, rolleforståelse og personlig relasjonskompetanse. Emnet tar for seg den glidende overgangen mellom rolle og person, og mellom profesjonskompetanse og personlig kompetanse, sett i sammenheng med organisatoriske forhold. Hensikten er å gi studentene kunnskap om teorier og forskning rundt emosjonelt arbeid, etiske dilemma og mestringsstrategier som kan anvendes i profesjonelt relasjonsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MSO255

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet med emnet er at studentene skal kunne anvende teoretiske perspektiv og metoder til å reflektere over egen rolle og kompetanse. sett i sammenheng med organisatoriske rammer, på en selvstendig måte. Emnet vil inneholde både teoretiske og praktiske tilnærminger, med sikte på å bevisstgjøre og utvikle organisatorisk forståelse, personlig kompetanse og ferdigheter i forhold til krevende relasjonelt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunnskap om sammenhengen mellom kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid og sosialpedagogikk og profesjonsrollen innenfor fagområdet. 
 • Kunnskap om sammenheng mellom profesjonsrolle, organisasjon, emosjoner og etikk.
 • Kunnskap om emosjonelle belastninger og mestringsstrategier i barnevernfaglig og sosialfaglig arbeid. 
 • Kunnskap om konflikter og strategier for konflikthåndtering i profesjonelt arbeid.
 • Kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i barnevernfaglig arbeid.

Ferdigheter:

 • Kan anvende teorier i analysen av egen profesjonspraksis, både med hensyn til kunnskapsgrunnlaget og teorier for selvrefleksjon, emosjonelt arbeid og konflikthåndtering.
 • Reflektere kritisk over egen praksis, både med tanke på egne relasjonelle ferdigheter og emosjonelle belastninger.
 • Kan reflektere kritisk rundt emosjonelle forhold i relasjonelt arbeid og identifisere relevante mestringsstrategier.
 • Kan reflektere rundt egen og andres rolle i forhold til kritikk og konflikter, og identifisere relevante strategier for konflikthåndtering.
 • Analysere og reflektere over sammenheng mellom organisasjon og arbeidssituasjon, med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.

Generell kompetanse:

 • Avansert forståelse for sammenhengen mellom profesjonsutøvelse, emosjonelle prosesser og relasjonelt arbeid.
 • Avansert forståelse av sammenhengen mellom arbeidsmiljø, emosjonelle belastninger og organisatoriske rammer for barnevernfaglig arbeid.
 • Økt kompetanse i forhold til rolleforståelse og konflikthåndtering.
 • Kompetanse til å analysere sammenhenger i utfordrende relasjoner i barnevernfaglig og sosialfaglig arbeid.

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnevern, sosialt arbeid, vernepleier eller annen relevant utdanning.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeeksamen 1/1 Bokstavkarakterer

Mappe-eksamen bestående av 2 skriftlige oppgaver. Oppgavene presenteres og diskuteres i seminarene før mappen leveres inn. Kriterier og format for de ulike eksamensdelene angis nærmere av emneansvarlig på Canvas.Konsekvensar av å ikke bestå eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk deltagelse på nærmere definerte deler av undervisningen

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

75% obligatorisk deltagelse på nærmere definerte deler av undervisningen: Se nærmere kunngjøring på Canvas.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og individuelle oppgaver. 

Åpent for

Master i sosialfag, Enkeltemne

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto