Masteroppgave (MSOMAS)

Formålet med masteroppgaven er å gi trening i selvstendig vitenskapelig arbeid og fordypning i sosialfaglige tema. Studenten velger selv tema, problemstilling og metodikk for oppgaven. Den enkelte student får oppnevnt en egen veileder som kan bidra med råd og hjelp i prosessen. Arbeidet med oppgaven stiller høye krav til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid. Det forventes at arbeidet gjennomføres over et semester.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

MSOMAS

Versjon

2

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten utvikle og dokumentere evnen til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studenten skal utvikle og dokumentere forståelse av forskningsdesign, sentrale forskningsprinsipper, evne til systematisk og kritisk analyse av problemstillinger og data, samt evne til en klar og presis fremstilling.

Det forutsettes at studenten utarbeider en prosjektplan for arbeidet. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i begynnelsen av 3. semester. Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven. Foreløpig prosjektplan vurderes og godkjennes av veileder i begynnelsen av 3. semester. Endelig prosjektplan vurderes og godkjennes av veileder senest innen 10. januar

Den metodiske tilnærmingen kan være forankret i  ulike metodiske tradisjoner. Oppgaven skal gjøre rede for teoretisk perspektiv, sentrale begrep, relevant forskning, metodevurderinger og ta opp spørsmål som kan forventes mht. vitenskapelig kritikk.

Masteroppgaven skal normalt være i form av en monografi, men den kan også leveres som en publiseringsklar artikkel med «kappe». Det er ikke et krav at artikkelen skal være publisert, men det skal fremgå hvilke tidsskrift den er skrevet for, og tidsskriftets retningslinjer for publisering må vedlegges.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten skal kunne dokumentere innsikt i vitenskapelige teorier og metoder.

Studenten skal kunne beherske relevante faglige metoder og analysere fagspesifikke problemstillinger på grunnlag av vitenskapelige krav og prinsipper.

Ferdigheter

Studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid hvor det dokumenteres teoretisk innsikt, relevant metodevalg og analyse gjennom en vitenskapelig tekst som er basert- og gjennomført på grunnlag av en klart formulert problemstilling.

Generell kompetanse

Studenten skal gjennom oppgaven utvikle grunnleggende vitenskapelige kvaliteter i form av teoretisk bevissthet, problemåpenhet, analytisk orientering, systematikk og evne til kritisk refleksjon og skriftlig fremstilling.

Forkunnskapskrav

MSO114 Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk, MSO120 Vitenskapsteori, MSO121 Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis, MSO130 Forskningsmetode og prosjektseminar
Alle deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven.

Eksamen / vurdering

Masteroppgave med muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 0/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen - justering 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

Eksamen består av to deler.Masteroppgave: Omfang: 20 000 - 25 000 ord, inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th. Alle øvrige deler av studiet må være gjennomført og bestått før innlevering av oppgaven. Masteroppgaven må være vurdert til bestått karakter før studentene kan fremstille seg til muntlig prøve. Den foreløpige karakteren som er gitt på den skriftlige masteroppgaven, skal senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for den muntlige prøven.Muntlig eksamen - justering: Den muntlige prøven brukes til eventuell justering av karakteren. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned.Masteroppgave og muntlig eksamen vurderes av både intern og ekstern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan for masteroppgaven

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra å kunne levere masteroppgaven.

Prosjektplan for masteroppgaven: Omfang: 5 - 10 sider.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristina Johansen

Studieprogramleder:

Brita Gjerstad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Normert veiledningstid er 10 timer.

Veiledningen kan deles mellom hovedveileder og biveileder.

Åpent for

Sosialfag - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto