Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

Formålet med emnet er å gi studentene didaktisk kompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

PPU132

Versjon

1

Vekting (stp)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene didaktisk kompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer engelsk fagdidaktisk teori, elevautonomi, læringsstrategier, flerspråklighet, engelsk utenfor skolen, tverrfaglig arbeid i engelsk, tekstforståelse, kritisk tenkning, tilpasset engelskundervisning, interkulturell forståelse, kultur- og litteraturundervisning, lesing, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, forståelse, utvikling og danning hos elevene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om

 • hvordan gjeldende læreplan i engelsk gir et utgangspunkt for faglig og praksisrettet utviklingsarbeid innenfor språklæring, muntlig, skriftlig og digital kommunikasjon, kultur, samfunn og litteratur, møter med engelskspråklige tekster, og tverrfaglig arbeid
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan anvendes i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant engelsk fagdidaktisk teori og faglitteratur
 • hvordan litterære tekster på engelsk kan frembringe interkulturell læring og forståelse
 • ulike typer vurdering av muntlig og skriftlig språkkompetanse og vokabular
 • måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • ulike læremidler og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • hvordan elevautonomi og ulike læringsstrategier kan fremme elevens språkutvikling

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne

 • analysere og bruke gjeldende læreplan, både den generelle og den engelskfaglige, til å planlegge forskingsbegrunnet engelskundervisning, og å lage egne lokale planer basert på denne
 • planlegge forskningsbegrunnet engelskundervisning, også digital, og gjennomføre og reflektere over denne
 • skape trygge språklæringsmiljø og fremme motivasjon blant elevene
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • fremme variert og tilpassa språkundervisning
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne

 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, skjønnlitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere måter å undervise i skjønnlitteratur på
 • videreutvikle egen forskningsbegrunnet engelskundervisning gjennom vedvarende refleksjon
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige og profesjonsetiske spørsmål i engelskfaget
 • reflektere over og videreutvikle egen profesjonsfaglig digital kompetanse med tanke på å fremme elevenes språklæring

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave 1/1 10 Uker Bokstavkarakterer Alle

Oppgave på 3000-3500 ord, skrevet på engelsk
• studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
• problemstillingen må godkjennes av faglærer
• studentene skal ha veiledning
• engelsk språkkompetanse og akademisk skriving blir vurdert, i tillegg til kritisk refleksjon og integrering av engelsk fagdidaktisk teori og praksis

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave i form av skriftlig innlevering av to oppgaver, Skriftlig innlevering av to oppgaver
 • Godkjent problemstilling for skriftlig hjemmeoppgave i form av skriftlig innlevering av en eksamensforberedende oppgave som studentene får skriftlig tilbakemelding på.
 • Skriftlig innlevering av to obligatoriske klasseromsbaserte oppgaver i grupper, for å forberede studentene både på undervisningspraksis og eksamen. Studentene får skriftlig tilbakemelding på disse oppgavene.

De klasseromsbaserte oppgavene gjennomføres i grupper i to av seminarene. Frammøte til disse to seminarene er derfor obligatorisk. Studentene vil få detaljert informasjon om gjennomføring av disse gruppeoppgavene ved semesterstart. Frammøte og gruppearbeid i forbindelse med de to klasseromsbaserte oppgavene er viktig for å forberede studentene på undervisningspraksis og for at de skal tilegne seg forståelse av forholdet mellom teori og praksis. De klasseromsbaserte oppgavene er basert på praktiske øvelser som gjennomføres på campus. Det er derfor viktig at studentene er til stede for å delta i denne profesjonsforberedende faglige dialogen med både medstudenter og faglærere. De klasseromsbaserte oppgavene kan studentene også bruke i klasserommet med elever i undervisningspraksis.

Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer:

Sigbjørg Bøe

Praksiskoordinator:

Kristin Henanger Haugen

Studiekoordinator:

Eivind Øvrebø

Praksiskoordinator:

Lene Båkind Sollie

Studiekoordinator:

Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, diskusjon og praktiske øvinger. Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt. Studentenes muntlige og skriftlige deltakelse i par, grupper og plenum er sentral med tanke på forberedelse til både undervisningspraksis og til eksamen.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto