Hopp til hovedinnhold

Norsk fagdidaktikk del 2 PPU137

Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

PPU137

Versjon

1

Vekting (SP)

7.5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora , Institutt for kultur- og språkvitskap

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter endt studium skal studentane ha

  • inngåande kunnskap om kva plass, historie og grunngjeving norskfaget har i skulen
  • inngåande kjennskap til læreplanar og andre styringsdokument, og eit medvite forhold til fagleg progresjon gjennom det 13-årige skuleløpet
  • eit analytisk forhold til samanhengen mellom norsk som vitskapsfag, studiefag og skulefag
  • avansert kunnskap om et breitt repertoar av læringsstrategiar og arbeidsmetodar i norskfaget samt læremiddel i undervisninga
  • avansert kunnskap om spesielle norskfaglege utfordringar på trinn 8-13 i skulen

Ferdigheiter:

Etter endt studium skal studentane kunne

  • reflektere over og gjere greie for målsetjingar, innhald, metodar, vurderingsformer, læreplanar og læremiddel i norskfaget
  • argumentere for norskfaget si stilling i eit skule- og samfunnsperspektiv, og perspektivere dagens norskfag i lys av faghistoria
  • skrive om norskfaglege problemstillingar på ein måte som syner at vedkomande student meistrar akademisk fagskriving
  • orientere seg i faglitteratur, stille seg kritisk og utvikle eigen faglig praksis

Generell kompetanse:

Etter endt studium skal studentane kunne

  • opptre som fagleg kompetente og fagdidaktisk reflekterte lærarar i ulike norskfaglege undervisningssituasjonar
Innhald
Emnet skal gi studentane eit grunnlag for å kunne vere lærarar i norskfaget med vekt på trinn 8-13 i skulen. Dette grunnlaget blir skapt både gjennom teoretisk refleksjon og utprøving i praksis. Studentane skal utvikle evne til å reflektere over målsetjingar, innhald, metodar, vurderingsformer, læreplanar og læremiddel i norskfaget, og korleis desse momenta kan skape læring og utvikling hjå elevane. Vidare skal studentane utvikle eit kritisk fagsyn gjennom refleksjonar knytt til norskfaget i eit samfunnsperspektiv og eit historisk perspektiv. Dei skal også kunne vise seg som språklege modellar for elevane, både skriftleg og munnleg gjennom sikker bruk av begge dei offisielle norske målformene.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftleg heimeoppgåve 1/1 A - F Alle

Fagdidaktisk oppgåve:
• Individuell oppgåve som skal vere på 3000-4000 ord.
• Studentane skal levere forslag til problemstilling innan gitte fristar.
• Problemstillinga må godkjennast av faglærar.
• Oppgåva skal ha rettleiing på tekst.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk krav
Det obligatoriske kravet er: Godkjend problemstilling for fagdidaktisk oppgåve innan gitt frist.
Fagperson(er)
Praksiskoordinator: Kristin Henanger Haugen
Faglærar: Gunvald Dversnes
Emneansvarleg: Ingrid Nielsen
Studiekoordinator: Anne Marie Nygaard
Studiekoordinator: Irene Husveg
Arbeidsformer
Førelesingar, seminar og gruppeoppgåver. Det blir oppmoda til kollokvieverksemd.
Åpent for
Lektorutdanning for trinn 8-13 Praktisk pedagogisk utdanning - deltid Praktisk pedagogisk utdanning - heltid
Emneevaluering
Studentane er med og evaluerer emna etter UiS sitt kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto