Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE100)

Studieemnet "Profesjonsveiledning i utdanning og yrke" er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på barnehagefeltet. Emnet er basert på prinsipper og forpliktelser fra UDIR for veilederutdanninger i skole og barnehage, både når det gjelder praksisveiledning og veiledning av nyutdanna lærere i barnehage og skole. Utdanningen tar også utgangspunkt i de retningslinjene som den nasjonale rammeplan for barnehagelærerutdanning og UiS sin programplan for barnehagelærerutdanning setter for studentene.

Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for barnehagelærere som har gjennomført og bestått utdanning, samt minimum tre års erfaring som barnehagelærer.

Emnet er et masteremne og har et omfang på 30 studiepoeng; et halvt årsverk på ca. 840 timer. Det tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av 3 samlinger á to dager hvert semester, til sammen 12 dager. I tillegg kommer arbeidskrav mellom samlingene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

PVE100

Versjon

1

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet i studieemnet har fire gjennomgående hovedtema:

 • Læring, profesjon og etikk
 • Organisasjons- og læringskultur
 • Barnehagelærerarbeidet
 • Veiledning, tradisjoner og metoder

I ledelse for god kvalitet i barnehagen inngår veiledning, og i all veiledning uavhengig av tradisjon eller sammenheng, inngår en rekke viktige faktorer som vi vil arbeide med både teoretisk og praktisk. Dette gjelder profesjonsperspektiver, kommunikasjon, spørsmål og struktur i veiledning, samt koreografi av veiledning.

Studieemnet gir kompetanse til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring. Utdanningen kvalifiserer også for å gi veiledning og støtte til nyutdannede barnehagelærere i barnehagen.

Innholdet i første del (høstsemesteret) er profesjonsrettet og sikter mot å utvikle praksislærernes profesjonsidentitet- og kunnskap om rollen som praksislærer for studenter og som profesjonsveileder for nyutdannede kollegaer. Parallelt arbeides det med barnehagelærerstudenters profesjonslæring og nyutdannedes profesjonskvalifisering i utdanning og yrke. Veiledning og observasjon betraktes som et medierende redskaper for studenters læring i praksis. Denne delen drøfter oppdatert profesjonskunnskap, både når det gjelder barnehagelærerarbeidet og det å støtte opp om læring.

Emnets andre del (vårsemesteret) bygger videre på og utvider perspektiver på profesjonskunnskap der pedagogisk ledelse inngår. Det blir arbeidet med relasjonelle perspektiver i utviklingen av barnehagen som en lærende organisasjon. Etiske dilemma i alt pedagogisk arbeid blir aktualisert. Den enkeltes og fellesskapets læring blir drøftet med utgangspunkt i praksisfellesskap som begrep.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell bevissthet om ledelse av barnehageutvikling og verdier i utøvelsen av veilederrollen i barnehagen.

Etter å ha gjennomført emne:

Kandidatene skal ha kunnskap om:

 • profesjonskvalifisering, -utøvelse og -etikk
 • kvalitetsutvikling og ledelse av barnehagen som lærende organisasjon
 • det komplekse barnehagelærerarbeidet
 • veiledning som redskap i ledelses- og læringsarbeid

Kandidatene skal vise ferdigheter i å:

 • kritisk vurdere ulike kunnskapsformer og kunne diskutere etiske dilemma i profesjonsutøvelsen
 • analysere behov for kvalitetsutvikling og lede didaktiske prosesser på individ- og gruppenivå
 • kritisk vurdere ulike aspekt ved barnehagelærerprofesjonen
 • anvende og diskutere profesjonell veiledning som et strukturert redskap for læring, og utvikle egen veiledningspraksis

Kandidatene skal ha utviklet generell kompetanse i å:

 • reflektere over egen profesjonsutøvelse som tilrettelegger for læringsprosesser og forstå verdien av etiske overveielser i det relasjonelle møtet
 • være analytisk til barnehagens grunnlagsdokumenter og det pedagogiske oppdraget i relasjon til utvikling av praksis
 • tenke over og vise selvinnsikt i egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • ha en åpen og konstruktiv holdning i møte med et bredt spekter av kunnskapsgrunnlag og mangfoldige kompetanser

Forkunnskapskrav

Emnet er åpent for barnehagelærere som har gjennomført og bestått utdanning, samt minimum tre års erfaring som barnehagelærer.

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell hjemmeoppgave 3/5 10 Uker Bokstavkarakterer Alle 1)
Individuell muntlig eksamen 2/5 30 Minutter Bokstavkarakterer Hjelpemidler godkjent av faglærerne tillatt 2)

1) bruk av KI se:Eksamen | Universitetet i Stavanger (uis.no)
2) Egen tekst

Individuell muntlig eksamen på bakgrunn av arbeidskrav (individuell skriftlig tekst). Omfang: Inntil 30 min.Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).Begge eksamensdelene må være bestått for å kunne få endelig karakter i emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføre en presentasjon om felles læring på arbeidsplassen, Gjennomføre fagsamtaler (veiledningssamtaler) med referat, Felles gruppereferat og refleksjonslogg fra obligatoriske møter i basisgrupper. Sendes inn elektronisk, Foreta en observasjon og delta i observasjons-basert veiledning på en samling, Individuell skriftlig tekst, Presentasjon med refleksjonslogg innleveres elektronisk

Spesifisering av arbeidskrav:

Krav for å gå opp til eksamen:

1: Felles gruppereferat og refleksjonslogg fra to obligatoriske møter i basisgrupper sendes inn elektronisk på Canvas. To referat (minimum 500 ord pr. referat), (totalt minimum 1000 ord).

2: Foreta én observasjon og delta i observasjons-basert veiledning på samlingene. Omfang: 1 - 2 siders observasjonstekst.

3: Individuell skriftlig tekst. Omfang: 1500 ord (+/- 10%).

4. Som praksis i emnet, skal det gjennomføres minst to (2) fagsamtaler, hvorav en (1) er med faglærer To referat (minimum 350 ord pr. referat), (totalt minimum 700 ord).

5. Gjennomføre en presentasjon på arbeidsplassen. Tema felles læring. Power Point presentasjon. Omfang: Minimum 30 min.

6. Refleksjonslogg fra presentasjonen. (ca. 350 ord). Leveres sammen med Power Point presentasjonen.

Alle oppgavene leveres på Canvas og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Studieprogramleder:

Margrethe Jernes

Arbeidsformer

Studiet bygger på sosiokulturelle perspektiv på læring og kunnskapsutvikling. I slike perspektiv ser en kunnskap som konstruert i sosiale og kulturelle sammenhenger, og at læring skjer gjennom handling av både praktisk og kognitiv karakter, altså både aktør- og kommentatorkompetanse. Dette læringssynet tilsier høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon og det er krav om obligatorisk deltakelse (80 %). Studiet består av både selvstudium, basisgruppemøter, faglige samlinger og egne øvinger/praksis mellom samlingene. Omfang og innhold i samlingene presiseres i semesterplanen. Det vil bli gitt ulike oppgaver individuelt og i grupper mellom samlingene. Disse er obligatoriske og inngår i arbeidskravene. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstilles for eksamen.

Praksis

I arbeidskrav 4 inngår en praksisdel bestående av gjennomføring av minst to fagsamtaler med en student eller en nyutdannet kollega. Faglærer i studieemnet deltar i en av samtalene. Praksis må godkjennes i tråd med arbeidskrav 4.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pedagogisk veiledning emne 1 (PVE101_1) 15
Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE110_1) 15
Barnehagebasert praksislærerutdanning (VBU100_1) 15

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium Pedagogisk veiledning

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto