Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap (RIS505)

Dette emnet dekker fundamentale problemstillinger knyttet til risikofag og risikovitenskap, med vekt på fundamentale konsepter og prinsipper. Risikofag og -vitenskap inkluderer her risikovurdering, risikokarakterisering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

RIS505

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet dekker fundamentale problemstillinger knyttet til risikofag og risikovitenskap, med vekt på grunnleggende konsepter og prinsipper. Risikofag og -vitenskap inkluderer her risikovurdering, risikokarakterisering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko. Mer spesifikke temaer inkluderer: Hva er risikofag og risikovitenskap? Skillet mellom anvendt risikofag (risikovitenskap) og generisk (fundamental) risikofag (risikovitenskap). Risikokonseptet. Risikoindekser og -karakteriseringer. Risiko, usikkerhet og kunnskap. Overraskelser og det uforutsette (svarte svaner). Sannsynlighetskonseptet. Beslektede begreper som farer, trusler, muligheter, sårbarheter, resiliens, sikkerhet og risikokilder. Grunnleggende prinsipper, tilnærminger og metoder for risikovurdering og risikostyring. Teorier om risikopersepsjon og risikokommunikasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • ha inngående kunnskap om sentrale konsepter, prinsipper, metoder og modeller innen risikofag og risikovitenskap, som dekker risikovurdering, risikokarakterisering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og policy knyttet til risiko.

Ferdigheter

  • kunne identifisere moderne konsepter, prinsipper, metoder og modeller innen risikofag og risikovitenskap.
  • kunne bruke grunnleggende begreper, prinsipper, metoder og modeller i kontekst av risikofag og risikovitenskap.
  • kunne støtte håndtering av risikoproblemer ved hjelp av moderne risikofag og vitenskap.

Generell kompetanse

  • ha et risikovitenskapelig perspektiv på aktuelle risikospørsmål og -problemer i samfunnet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Digital eksamen (Inspera).Godkjente hjelpemidler: Ingen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Roger Flage

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

2 timer undervisning per uke. Studentaktiv metodikk er et sentralt element i den pedagogiske arbeidsformen. Emnet er basert på bruk av forhåndsinnspilte videoer som reflekterer sentrale deler av pensum og på diskusjon av sentrale problemstillinger knyttet til dette pensumet i undervisningen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikoanalyse og -styring (RIS500_1) 10
Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RAG500_1) 10
Risikobasert styring (SAM510_1) 5

Åpent for

Åpent for alle mastergradsstudenter tilknyttet Teknisknatorvitenskapelige fakultet og Samfunnsvitenskapelig fakultet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto