Terrorisme og sikring (RIS535)

Hovedmålet med emnet er å gjøre studentene i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede handlinger. Emnet skal gi studentene en forståelse av terrorisme og tilsiktede angrep som fenomen, inkludert årsaker, former og sikkerhetstiltak. Studentene skal bli kjent med ulike strategier for å forebygge og bekjempe terrorisme og tilsiktede handlinger, inkludert ulike risikostyrings- og robusthetsverktøy. Emnet skal gi studentene en innføring i temaene sikkerhetskultur og sikkerhetsrisikostyring. Emnet skal også gi innsikt i faktorer som påvirker oppfatningen av risiko og behov for beskyttelse, samt gi innsikt i dilemmaer i forhold til sikkerhetstiltak.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

RIS535

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Økt fokus på beskyttelse mot terrorisme, spionasje, cybersecurity og andre ondsinnede handlinger har ført til økt interesse for sikring som fagfelt, spesielt innen risiko og sikkerhetsstudier. Dette emnet omhandler den konseptuelle og vitenskapelige avgrensningen av sikring (security), og diskuterer utviklingen og statusen til sikringsfaget som vitenskap. I dette emnet vil sikring bli presentert som et mangefasettert konsept, og de generelle endringene og utviklingen av sikring som studieobjekt blir skissert. Styring av risiko er et sentralt element i den nåværende forståelsen av sikring, og studentene vil bli presentert for forskjellige tilnærminger for å oppnå organisatorisk og samfunnsmessig sikkerhet, inkludert tilnærminger til risikostyring, resiliensanalyse og regelverk. Terrorisme, ekstremisme og andre sikkerhetstrusler forstås som komplekse, politiske problemer. Målet er å gi studentene innsyn i de nyeste teoriene om terrorisme, inkludert historiske trender, dagens trusselbilde og fremtidige utfordringer, og hvordan terrorisme og ekstremisme og tilhørende sikringstiltak skaper frykt og mistillit. I tillegg fokuserer kurset på hvordan forestillingene våre om ekstremisme og terrorisme er kulturelt, sosialt og historisk konstruert, og at oppfatningen av terrorisme påvirker mottiltak.

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg dybdekunnskap om terrorisme og sikring som et vitenskapelig og praktisk felt. Studentene skal ha kunnskap om hvordan sikring kan fremmes og styres.

Kunnskap:

Studenter som fullfører emnet vil kunne:

• demonstrere kunnskap om hva terrorisme-sikkerhet er og hvordan sikkerhet kan fremmes og styres fra et organisatorisk og samfunnsmessig perspektiv

• demonstrere kunnskap om forholdet mellom sikkerhet og andre verdivurderinger

• demonstrere kunnskap om historiske, nåværende og fremtidige trender innen terrorisme og å kunne anvende denne kunnskapen når man utfører risikoanalyse

• forstå og diskutere konsekvensene av å anvende forskjellige perspektiv på sikkerhetsrisikoanalyse og sikkerhetsstyringsferdigheter

Ferdigheter:

Studenter som fullfører emnet il kunne:

• bruke sikringsrisikoanalyse og resiliensanalyse

• forstå og reflektere over utfordringene med å styre og bygge motstandskraft mot sikkerhetstrusler som terrorisme fra et flernivåperspektiv

• forstå hvordan persepsjon og politiske aspekter påvirker mottiltak

• reflektere kritisk over hva terrorisme og ekstremisme er og tilhørende mottiltak

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell innlevering 1/1 1 Måned Bokstavkarakterer

Lengden på besvarelsen skal være omtrent 3000 ord.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1 gruppebasert oppgave
En obligatoriske oppgave må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sissel Haugdal Jore

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Terrorsikring og resiliens (RAG600_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Risk Analysis - master i teknologi Samfunnssikkerhet - masterstudium Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto