Anvendt risikoanalyse (RIS615)

Emnet gir en innføring i anvendt risikoanalyse i ulike industrier og sektorer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

RIS615

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.

Emnet fokuserer blant annet på hvordan risikoanalyser gjennomføres i praksis i enkelte utvalgte bransjer, relevante standarder for risikoanalyse og risikostyring i ulike bransjer og settinger, hvordan en kan legge til rette for at risikoanalyser skal bidra til god risikostyring i praksis, og suksesskriterier og fallgruver når risikoanalyser skal planlegges og gjennomføres i praksis.

Tema som tas opp i emnet vil kunne variere. Emnet tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene jobber i grupper og utarbeider en rapport om en eller flere forhåndsdefinerte problemstillinger.

Studentene kan innen fastsatte tidspunkter levere grovutkast til skisse for løsning av oppgaver (fortolkning og plan for arbeidet), samt et utkast av rapporten. Studentene som velger å gjøre dette vil motta tilbakemelding på innleveringene sine og tilbud om veiledning med faglærer med utgangspunkt i de innleverte utkastene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

Kunnskap

  • ha inngående kunnskap om sentrale rammeverk, standarder, metoder og modeller for risikoanalyse innen utvalgte anvendelsesområder
  • Forstå hvordan risikoanalyser kan bli brukt i praksis til å understøtte risikoinformerte beslutninger
  • Forstår suksesskriterier og fallgruver når risikoanalyser gjennomføres og brukes i praksis

Ferdigheter

  • Være i stand til å gjenkjenne, beskrive og skille mellom rammeverk, standarder, metoder og modeller for risikoanalyse innen utvalgte anvendelsesområder
  • Være i stand til å reflektere rundt styrker og svakheter relatert til ovennevnte
  • Være i stand til å anvende utvalgte risikoanalysemetoder på realistiske problemstillinger

Generell kompetanse

  • Kommunisere faglige problemstillinger muntlig og skriftlig, analysere, og trekke konklusjoner innenfor det aktuelle fagfeltet
  • kunne skrive en rapport, inkludert mestre korrekt referering til litteraturen som er brukt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RAG500 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap, RIS500 Risikoanalyse og -styring, RIS505 Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 15 Uker Bokstavkarakterer

Studentene skal skrive en semesteroppgave på maksimalt 20 sider pluss vedlegg. Gjennomføres i grupper.Forhåndsdefinert problemstilling eller problemstillinger blir gjort tilgjengelige i første forelesning, og studentene må innen 15 uker fra dette levere endelig versjon av semesteroppgaven.Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter på semesteroppgaven. Studenter som ikke består semesteroppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Faglærer:

Roger Flage

Emneansvarlig:

Roger Flage

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid i grupper. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom studentene og faglærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Risk Analysis - master i teknologi Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto