Anvendt risikoanalyse (RIS615)

Kurset gir en innføring i anvendt risikoanalyse i ulike industrier og sektorer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

RIS615

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset fokuserer blant annet på hvordan risikoanalyser gjennomføres i praksis i enkelte utvalgte bransjer, relevante standarder for risikoanalyse og risikostyring i ulike bransjer og settinger, hvordan en kan legge til rette for at risikoanalyser skal bidra til god risikostyring i praksis, og suksesskriterier og fallgruver når risikoanalyser skal planlegges og gjennomføres i praksis. Kurset vil også diskutere forholdet til andre relevante kilder til risikoinformasjon, slik som granskingsrapporter.

Tema som tas opp i kurset vil kunne variere. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene jobber enkeltvis eller i grupper med to personer og utarbeider et akademisk essay om et utvalg problemstillinger valgt av studentene fra et sett med forhåndsdefinerte problemstillinger.

Det vil bli avholdt samlinger (seminarer/workshoper) underveis i semesteret. Studentene kan innen fastsatte tidspunkter levere grovutkast til skisse for løsning av oppgaver (fortolkning og plan for arbeidet), samt første utkast og andre utkast av essayet. Studentene som velger å gjøre dette vil motta tilbakemelding på innleveringene sine og tilbud om veiledning med faglærer med utgangspunkt i de innleverte utkastene.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:

Kunnskap

  • ha inngående kunnskap om sentrale rammeverk, standarder, metoder og modeller for risikoanalyse innen utvalgte anvendelsesområder
  • Forstå hvordan risikoanalyser kan bli brukt i praksis til å understøtte risikoinformerte beslutninger
  • Forstå hvordan andre relevante kilder til risiko, slik som ulykkesgranskinger, kan brukes når risiko blir håndtert i samfunnet og i organisasjoner
  • Forstår suksesskriterier og fallgruver når risikoanalyser gjennomføres og brukes i praksis

Ferdigheter

  • Være i stand til å gjenkjenne, beskrive og skille mellom rammeverk, standarder, metoder og modeller for risikoanalyse innen utvalgte anvendelsesområder
  • Være i stand til å reflektere rundt styrker og svakheter relatert til ovennevnte
  • Være i stand til å anvende utvalgte risikoanalysemetoder på realistiske problemstillinger

Generell kompetanse

  • Kommunisere faglige problemstillinger muntlig og skriftlig, analysere, og trekke konklusjoner innenfor det aktuelle fagfeltet
  • kunne skrive et akademisk essay, inkludert mestre korrekt referering til litteraturen som er brukt

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RAG500 Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap, RIS500 Risikoanalyse og -styring, RIS505 Fundamentale temaer innen risikostyring og risikovitenskap

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Studentene skal skrive et akademisk essay på maks 15 sider.De forhåndsdefinerte problemstillingene blir gjort tilgjengelige i første forelesning, og studentene må innen 15 uker fra dette levere endelig versjon av essayet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Willy Solberg Røed

Faglærer:

Roger Flage

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og individuelt/gruppevis arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom studentene og faglærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen. Studentene vil enten jobbe individuelt eller i grupper med to personer i hver gruppe. Dette bestemmes av faglærer og informeres om på første samling i kurset.

Åpent for

Risk Analysis - master i teknologi Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto