Risiko og samfunnssikkerhet (SAM505)

Emnet introduserer studentene for sentrale begreper innen faget risikostyring og samfunnssikkerhet. Kurset tar utgangspunkt i både teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forståelse av begrepene og viser hvordan teoriene er komplementære med hensyn til å forstå risikoanalyse, risikoregulering og sikkerhet i samfunnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

SAM505

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet tas det utgangspunkt i grunnleggende teori om risiko, risikostyring, risikoregulering og samfunnssikkerhet. Det gis innføring i teknisk-naturvitenskapelig og samfunnsfaglig teori om risiko, elementær innføring i risikobegrepet og teorier om samfunnssikkerhet. Det blir også gitt innføring i organisasjonsteori som viser hvorfor og hvordan ulykker skjer og kan forebygges i komplekse organisasjoner og teknologiske systemer, og i teorier om risikostyring på samfunnsnivå og organisasjonsnivå.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal kunne gjøre rede for:

 • Forholdet mellom samfunnsvitenskapelig tilnærming og teknisk-naturvitenskapelig tilnærming til risiko og samfunnssikkerhet.
 • Sentrale begreper og teorier om risikostyring og risikoregulering, risikosamfunnet, sosialkonstruktivisme og forholdet mellom vitenskap, teknologi og risiko.
 • Hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan vi som individer opplever risiko.
 • Hvordan samfunnet forholder seg til risiko gjennom måten risiko blir kommunisert på.
 • Sentrale teorier om organisatoriske ulykker og risiko i komplekse teknologiske systemer.
 • Hvilke forhold som bidrar til at ulykker skjer, og hvordan vi kan unngå uønskede hendelser i organisasjoner og samfunn.

Studenten skal

 • Kunne drøfte og reflektere over sentrale begreper og teorier innenfor faget «risikostyring og samfunnssikkerhet».
 • Kunne anvende disse begrepene og teoriene i praktiske øvelser, dvs. prosjektoppgaver.
 • Ha tilegnet seg en grunnleggende forståelse av forholdet mellom teori, metode og analyse innenfor fagområdet.

Studenten skal

 • Ha tilegnet seg god generell forståelse av faget risikostyring og samfunnssikkerhet
 • Ha tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse for å ta spesialiseringsretningene i masterutdanningen innen samfunnssikkerhet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave i gruppe og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave i gruppe 4/10 12 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 6/10 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vurderingen i emnet består av en prosjektoppgave i gruppe og en skriftlig prøve. Begge deler må være bestått for at man skal få en samlet karakter i emnet.Prosjektoppgaven skal gjennomføres som gruppearbeid. Tema for prosjektarbeidet kan velges fritt, men må være forankret i pensumlitteraturen. Gruppeveiledning vil bli gitt utenfor ordinær undervisning.Emne for prosjektoppgaven utformes i samarbeid med faglærer og være godkjent innen 1. september. Innlevering er 1. desember.Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for prosjektoppgaven. Studenter som ikke består prosjektoppgaven, kan ta denne delen på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning*Skriftlig eksamen er digital.*Forutsatt at det ikke skjer endringer i pensum eller vurderingsform.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Noe av undervisningen vil bli gitt på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115_1) 10

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter-og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto