Ledelse og regulering av helse, miljø og sikkerhet (SAM555)

Dette emnet gir deg kunnskaper om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. Dette innebærer hva som kreves av kvalitetsarbeid i virksomheter samt hvordan myndighetene organiserer og utøver sin kontrollvirksomhet. Emnet gir også en innføring i verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS. Det blir lagt vekt på hvordan ny politikk, teknologisk endring, nye organisasjonsformer, samt endringer i risikobilder skaper utfordringer og krever nye former for ledelse og regulering av helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

SAM555

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet legger vekt på å presentere grunnbegreper, prinsipper og perspektiver knyttet til styring, ledelse og regulering av HMS. Blant annet dekkes sikkerhetsbegrepet i et arbeidslivsperspektiv, forståelse av risikobildet i arbeidslivet, prinsippene for regulering, tilsyn og partssamarbeid, organisatoriske betingelser for HMS, samt ulike perspektiver for sikkerhetsforståelse i arbeidslivet. Emnet har en vekting mot arbeidsmiljø- og sikkerhetsdelen av HMS, men gir også et grunnlag for arbeidet med grønn omstilling og belyser HMS-arbeidet sin funksjon knyttet til forebygging av helseskader. Prinsippene for arbeid med både helse, miljø og sikkerhet bygger på det samme fundamentet.

Emnet gir en innføring i overordnede modeller, grunnleggende verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS, herunder bruk av risikoanalyser, revisjoner og systemer for hendelsesrapportering. I tillegg inviteres studentene til kritisk tenkning og refleksjon rundt ulike metoders godhet og virkemåter.

Som enkeltpersoner og som kollektiv kan vi både være en ressurs for HMS arbeidet og ha sårbarheter som kan få betydning for arbeidsmiljø og sikkerheten. Emnet gir en innføring i teori om den menneskelige faktoren og knytte dette til muligheter og utfordringer for HMS. Et annet tema som vil bli trukket inn er hvordan den norske styringsmodellen for HMS i store trekk er rettet mot overholdelse av et regelverk som setter søkelys på formelle systemer for ledelse og styring av systematisk HMS-forbedring. Det er et godt utgangspunkt for å bringe HMS-statusen opp på et høyere nivå. Samtidig kan regelverket fremme byråkratiske strukturer der det blir viktigere å følge reglene enn å oppnå en reell og synlig HMS-forbedring. I emnet vil vi også se fremover på hvilke nye utfordringer som kan oppstå for HMS i arbeidslivet, blant annet knyttet til digitalisering, klimaendringer og nye organisasjonsformer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper,

ferdigheter og generell kompetanse:

Ferdigheter

Studenten skal ha inngående kunnskap om:

 • Det historiske bakteppet for ledelse og regulering av HMS.
 • Sentrale begreper, teorier og perspektiver i ledelse og regulering av HMS
 • grunnleggende verktøy og metoder for å styre og kontrollere arbeidet med HMS
 • den menneskelige faktoren knyttet til muligheter og utfordringer for HMS
 • hvordan ny politikk, teknologisk endring, nye organisasjonsformer, samt endringer i risikobildet skaper utfordringer og krever nye former for ledelse og regulering av HMS
 • Bærekraftig utvikling og HMS
 • Forebygging av helseskader og HMS

Ferdigheter

Etter avsluttet emne skal studentene ha økt sine ferdigheter i

 • Anvendelse av ulike teorier og perspektiv på problemstillinger knyttet til ledelse, organisering og regulering av HMS.
 • Anvendelse av funksjonsbasert regelverk og rettslige standarder.
 • Å analysere og avveie krav og forventninger ved dimensjonering av HMS - av tilsynsrollen.
 • analyse godhet og virkemåter ved ulike HMS verktøy og metoder, blant annet basert på ulike perspektiver for sikkerhetsforståelse i arbeidslivet
 • Å kunne utvikle scenarier av mulige konsekvenser av nyvinninger og samfunnsutvikling for regulering og ledelse av HMS.

Generell kompetanse

Emnet gir en generell kompetanse i

 • hvordan arbeidet med HMS kan ivaretas og styrkes i arbeidslivet
 • samspillet mellom ansatte sin innsats, virksomhetenes egenkontroll med risiko og

myndighetsregulering og kontroll.

 • Det teoretisk og metodisk kompetansegrunnlag for å kunne utvikle virksomhetsmodeller for HMS som både er bærekraftige og konkurransedyktige

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Digital skoleeksamen (100%). Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger og gruppearbeid.

Åpent for

Åpent for alle mastergradsstudenter tilknyttet institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, og institutt for medie- og samfunnsfag.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto