Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

Emnet er en fordypning i krisehåndtering og legger spesiell vekt på forebygging og respons basert på det såkalte DRR-konseptet.

Emnet vil være spesielt nyttig for studenter som ønsker å lære om eller forberede seg på eventuelle oppdrag i internasjonale humanitære kriser og katastrofer.

Emnet kan være nyttig for studenter som studerer endringsledelse, økonomi, helse- og sosialfag, menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet og risk governance.

Emnet undervises på engelsk. Dersom det bare er norsktalende studenter, undervises det på norsk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

SAM560

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Hovedfokus i faget vil være på forebygging og respons i humanitære kriser, og de ulike aktørenes roller i slike operasjoner. Teori om generell krisehåndtering og disaster risk reduction danner grunnlaget for faget.

Kurset vil spesielt legge vekt på følgende:

 • Kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser og komplekse kriser (utfordringer, aktører og handlingsrom)
 • Behovet for å se forebygging, respons og gjenoppbygging i sammenheng
 • Det internasjonale og det norske responssystemet sin virkemåte og organisering, med særlig vekt på FN-systemets roller og ansvar
 • Ulike gruppers situasjon og roller i store humanitære kriser
 • Uønskede konsekvenser av nødhjelp, og hva man kan gjøre for å redusere disse
 • Sikkerhetsmessige og politiske sider ved internasjonale humanitære kriser
 • Overgangen fra krisesituasjon til gjenoppbygging

Det må være minst 5 oppmeldte studenter, hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale kjennetegn ved internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • det nasjonale og det internasjonale humanitære responssystemets virkemåte og organisering
 • ansvar i forhold til forebygging, forberedelse og håndtering av humanitære kriser med spesiell vekt på Disaster Risk Reduction (DRR) konseptet
 • spesielle utfordringer personell som arbeider i slike kriser vil møte
 • dilemmaer i den humanitære responsen
 • forholdet mellom nødhjelp og utvikling i disaster risk reduction

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • analysere internasjonale humanitære kriser
 • vurdere relevant forebygging, respons og ulike typer intervensjoner
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:

Studenten skal:

 • ha en generell kompetanse i forhold til internasjonale humanitære kriser, inkludert komplekse kriser
 • ha kompetanse om særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i forebygging og respons
 • kunne gi en bred oversikt over ulike rammeverk for disaster risk reduction, ansvarsforhold og samstyring, samt særlige utfordringer og dilemma i internasjonale humanitære kriser

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til teorier om risiko og krisehåndtering generelt

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 30 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppearbeid, FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt, Case study oppgave

Skriftlig gruppearbeid (3-4 studenter pr gruppe) må være bestått.

Case study oppgaver må være fullført.

Gjennomføring av FNs nettbaserte sikkerhetskurs for humanitært arbeid i felt. Kurset tar vanligvis 3-4 timer og gir kursbevis.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Joel Tyler Alba

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, arbeid med case studies og studentpresentasjoner. Det vil legges opp til at studentene skal studere selvvalgte eksempler på tema hentet fra internasjonale humanitære kriser og bruke disse i arbeidet med de skriftlige oppgavene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Internasjonale humanitære kriser (MSA270_1) 10

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Emnet er også åpent for studenter på utveksling til UiS.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto