Granskingsmetodikk (SAM600)

Emnet gir en innføring i hvordan ulykker granskes, med spesielt fokus på ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

SAM600

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Hovedfokus i emnet er ulykkesteori og metodikk for ulykkesgransking, der følgende tema blir vektlagt: hvorfor ulykker bør granskes, hva en ulykke er, årsaker til ulykker, teorier om ulykker og sikkerhet, ulykkesmodeller til bruk i gransking, vanlige analysemetoder (bl.a. MTO og STEP), regelverkskrav relevant for ulykkesgranskinger, granskingsprosessen, praktisk gjennomføring av granskinger, typiske utfordringer ved granskinger, informasjonsinnhenting, intervju og vitnepålitelighet.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

  • Ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker.
  • Granskingsprosessen og gjennomføring av ulykkesgranskinger.
  • Analysemetoder som er vanlig å benytte i granskinger.
  • Ulykkesgranskingens rolle i sikkerhetsarbeidet og hvordan granskinger kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Ferdigheter:

  • Kunne vurdere sterke og svake sider ved ulike ulykkesmodeller og teorier om årsaker til ulykker, samt vanlige analysemetoder til bruk i granskinger.
  • Kunne bruke disse modellene, teoriene og metodene til å forstå ulykkesgranskinger og løse granskingsrelaterte problemstillinger.

Generell kompetanse:

  • Kunne analysere hvordan ulykkesmodeller og -teorier påvirker granskingsprosessen og konklusjoner om årsak til ulykker.
  • Kunne analysere hvordan utfordringer ved gjennomføring av ulykkesgranskinger påvirker granskingsprosessen.
  • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig om granskingsrelaterte problemstillinger, analyser og konklusjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektoppgave og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave 1/2 Bokstavkarakterer
Muntlig eksamen 1/2 Bokstavkarakterer

Både prosjektoppgave og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F). Hver av delene teller 50 % av sluttkarakter og må begge være bestått for å få karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Morten Sommer

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Kombinasjon av forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og prosjektarbeid med veiledning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Granskingsmetodikk (MTS110_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto