Tekniske sikkerhetssystemer (SAM610)

Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

SAM610

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Viktige begreper er designfilosofi, dimensjoneringskrav, laster, ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet), beredskapsfaser ("monitorering", deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) og risiko. Interaksjon mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, samt systemer imellom vil bli vektlagt. Deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer står sentralt i studiets prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil enten bestå av en kritisk evaluering av et ferdig prosjektert system eller gjennomføring av en dimensjonering av et nytt system. Det vektlegges å tilpasse prosjektarbeidet til studentens konkrete bakgrunn for å kunne gå i dybden av et relevant teknisk sikkerhetssystem.

Læringsutbytte

Introdusere prinsipper og metoder for utforming, dimensjonering og operering av tekniske sikkerhetssystemer.

Gi praktisk erfaring i å dimensjonere tekniske sikkerhetssystemer i ulike næringer relatert til kritisk infrastruktur.

Kritisk evaluere deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM510 Risikobasert styring
Kurset er basert på grunnleggende kunnskap i risiko og sårbarhetsanalyse, for eksempel SAM 510 Risikobasert styring og en bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin. Undervisningen må ses i sammenheng med RIS520 Teknisk sikkerhet

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
1 artikkel som skal forsvares muntlig 1/1 Bokstavkarakterer

Karakter fastsettes på grunnlag av prosjektoppgave med muntlig forsvar (gruppe/individuelt).Prosjektoppgave med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering, dersom arbeidet er gjort i gruppe.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å få prosjektoppgaven evaluert skal følgende krav oppfylles:
  • Kandidatene skal til fastsatte tidspunkt levere et 1. og 2. utkast til prosjektrapport og delta i veiledning knyttet til utkastene.
  • Kandidatene skal velge minst tre vitenskapelige artikler basert på et dokumentert litteratursøk. Artiklene skal være relevante for og brukes i prosjektarbeidet.
  • Kandidatene skal utforme prosjektene slik at sentrale deler av kursets pensumlitteratur kan behandles i prosjektoppgaven. Systemteori og modell for sikkerhetsstyring skal brukes i prosjektoppgaven.
  • Kandidatene skal til fastsatt tidspunkt levere endelig prosjektrapport og presentere denne muntlig.
  • Deltakelse på alle kandidatenes prosjektpresentasjoner er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ove Njå

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Seminarer og prosjektarbeid

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tekniske sikkerhetssystemer (MOS260_1) 10

Åpent for

Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Samfunnssikkerhet - masterstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto