Hopp til hovedinnhold

Tekniske sikkerhetssystemer SAM610

Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

SAM610

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Introdusere prinsipper og metoder for utforming, dimensjonering og operering av tekniske sikkerhetssystemer.

Gi praktisk erfaring i å dimensjonere tekniske sikkerhetssystemer i ulike næringer relatert til kritisk infrastruktur.

Kritisk evaluere deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer.

Innhold
Viktige begreper er designfilosofi, dimensjoneringskrav, laster, ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet), beredskapsfaser ("monitorering", deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) og risiko. Interaksjon mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, samt systemer imellom vil bli vektlagt. Deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer står sentralt i studiets prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil enten bestå av en kritisk evaluering av et ferdig prosjektert system eller gjennomføring av en dimensjonering av et nytt system. Det vektlegges å tilpasse prosjektarbeidet til studentens konkrete bakgrunn for å kunne gå i dybden av et relevant teknisk sikkerhetssystem.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM510 Risikobasert styring
Kurset er basert på grunnleggende kunnskap i risiko og sårbarhetsanalyse, for eksempel SAM 510 Risikobasert styring og en bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin. Undervisningen må ses i sammenheng med RIS520 Teknisk sikkerhet
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
1 artikkel som skal forsvares muntlig og 1 skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F

Prosjektoppgave i form av artikkel med muntlig forsvar (gruppe/individuelt) danner grunnlag for fastsetting av karakter i emnet. Prosjektoppgave med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering, dersom arbeidet er gjort i gruppe.Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar må gjennomføre et nytt prosjektarbeid neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å få prosjektoppgaven evaluert skal følgende krav oppfylles:
  • Kandidatene skal til fastsatte tidspunkt levere et 1. og 2. utkast til prosjektrapport og delta i veiledning knyttet til utkastene.
  • Kandidatene skal velge minst tre vitenskapelige artikler basert på et dokumentert litteratursøk. Artiklene skal være relevante for og brukes i prosjektarbeidet.
  • Kandidatene skal utforme prosjektene slik at sentrale deler av kursets pensumlitteratur kan behandles i prosjektoppgaven.
  • Kandidatene skal til fastsatt tidspunkt levere endelig prosjektrapport og presentere denne muntlig.
  • Deltakelse på alle kandidatenes prosjektpresentasjoner er obligatorisk.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ove Njå
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Seminarer og prosjektarbeid
Åpent for
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Tekniske sikkerhetssystemer (MOS260) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto