Statistisk modellering og simulering (STA510)

Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

STA510

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

I kurset fokuseres det på metoder til å modellere og analysere en rekke stokastiske fenomen. Analysen vil i praksis ofte bli gjort ved simulering, men også teoretisk analyse er viktig. Studenten skal kunne implementere statistiske modeller på datamaskin, generere, fortolke og presentere resultatene. Emner som er aktuelle å ta opp: generelt om statistisk modellbygging, vurdering av godhet til modell, estimering av fordeling og parametere i modell samt vurdere usikkerheten til estimatene, bootstrap, tallgeneratorer, variansreduserende teknikker, modellering og simulering av avhengigheter, modellering og simulering av stokastiske prosesser, grunnleggende Bayesiansk statistikk og Markov chain Monte Carlo. Kurset vil ha flere øvelser med bruk av datamaskin og programmet R.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:

Kunnskaper

  • kunne lage og bruke statistiske modeller for en rekke tekniske, naturvitenskapelige og økonomiske problemer
  • ha kunnskap om styrker og begrensninger til noen sentrale teknikker for statistisk modellering og simulering

Ferdigheter

  • kunne implementere modellene (i R)
  • kunne gjennomføre simuleringer av statistiske modeller, analysere resultatene statistisk, og:
  • kunne gjøre vurderinger av usikkerhet i resultatene

Generell kompetanse

  • kunne løse kompliserte problemer ved hjelp av programmering og datamaskiner
  • kunne presentere resultatene på egnet måte

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Standard kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Tre obligatoriske innleveringer må være bestått for å ta eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tore Selland Kleppe

Instituttleder:

Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Fire timer øvingsarbeid/datalab pr uke, forelesninger på video

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistisk modellering og simulering (TE6039_1) 5
Statistisk modellering og simulering (MET260_1) 10

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelor Byplanlegging - master i teknologi Datateknologi - master i teknologi/siv.ing. Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Matematikk og fysikk - masterstudium Matematikk og fysikk - femårig integrert master Offshore Field Development Technology - master i teknologi/siv.ing. Industrial Asset Management - Master's Degree Programme Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing. Petroleum Geosciences Engineering - master i teknologi/siv.ing. Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing. Risk Management - Master's Degree Programme (master i teknologi/siviling.) Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto