Sikkerhet, IKT og beredskap (TOL260)

Formålet med dette emnet er å gi studentene en innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om sikkerhet, forebygging og beredskap, IKT-sikkerhet (både cyber security og informasjonssikkerhet). Kurset gir også en kortfattet innføring i kunstig intelligens (Artificial Intelligence).


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

TOL260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Kurset introduserer studentene for grunnleggende teori om sikkerhet, beredskap, for IKT-sikkerhet, informasjonssikkerhet og kunstig intelligens. Alle norske virksomheter i både offentlig og privat sektor er pålagt å inkludere sikkerhet og beredskap som integrerte deler av virksomheten. Sikkerhet og forebyggende aktiviteter blir sett i sammenheng med beredskapsarbeid for på den måten å forebygge kriser og samtidig forberede for å håndtere restrisiko, dvs de kriser som ikke kan forebygges. Det blir også gitt innføring i organisasjonsteori som viser hvorfor og hvordan ulykker skjer og kan forebygges. Kurset tar videre opp trusler mot data og informasjon, samt IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet.

Studentene oppfordres til ved hjelp av pensumlitteratur å stille kritiske spørsmål til både de perspektiver som inkluderes i emnet, samt de organisastoriske strukturer som introduseres ved hjelp av gjesteforelesere, pensumlittereatur, besøk i organisasjoner og prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter å ha fullført emnet skal studentene ha kunnskap om:

 • Sentrale begreper og teorier om sikkerhet, beredskap og IKT-sikkerhet
 • Sentrale teorier om organisatoriske ulykker
 • Sammenheng mellom forebygging og beredskap, og mellom beredskap og krisehåndtering
 • Grunnleggende forståelse for IKT-sikkerhet og kunstig intelligens

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne:

 • Vurdering av kvalitet på sikkerhets og beredskapsarbeid
 • Anvendelse av begrepene og teoriene i prosjektoppgaver med relevante problemstillinger forankret i emnets perspektiver og problemstillinger
 • Grunnleggende forståelse av struktur på en akademisk oppgave
 • Forstå hvordan organisasjoner påvirkes av datakriminalitet og hvordan IKT-sikkerhet derfor er en integrert del av organisasjoners arbeidsmetodikk

Etter fullført emne skal studentene ha generell kompetanse om:

 • Sammenhengen mellom forebygging og beredskapsarbeid
 • Kritisk refleksjon rundt sikkerhet og beredskap
 • Hvordan IKT-sikkerhet og informasjonssikkerhet hver på sin måte bidrar til å beskytte viktig informasjon og aktiviteter i organisasjoner

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

TOL120 Helse, miljø og sikkerhet

Eksamen / vurdering

Gruppebasert prosjektoppgave og skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppebasert prosjektoppgave 2/5 16 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Prosjektoppgaven er gruppebasert og gruppestørrelse er 3-4 studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nettbasert modul i IKT-sikkerhet

Prosjektoppgave skal være gjennomført og innlevert for å gå opp til skriftlig eksamen.

Gjennomført obligatorisk nettbasert modul i IKT-sikkerhet: UiS TN

Gjennomført obligatorisk modul i Kunstig Intelligens.

Fagperson(er)

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

Åpent for

Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto