Evaluering, rapport og revisjoner av studieprogram og utvekslingsopphold

Formålet med kvalitetsarbeidet på programnivå er å sikre og utvikle læringsutbyttet studentene tar med seg fra hele studieløpet. Kvalitetsarbeidet skal også sikre at studieprogrammene oppfyller akkrediteringskrav fastsatt i nasjonale forskrifter.

Published Sist oppdatert

a) Årlig studieprogramevaluering og studieprogramrapport

Etter avslutning av studieåret evalueres studieprogrammet. Resultatene av evalueringen formuleres i en studieprogramrapport. Studieprogramleder er ansvarlig for evaluering og rapport og for behandling i studieprogramråd. Evalueringene skal baseres på kvantitative resultatdata, emnerapporter og resultater fra emneevalueringer og dialoger om kvalitet på emne- og studieprogramnivå. Evalueringen skal kartlegge om studieprogrammet holder ønsket kvalitet og har tilfredsstillende resultater, samt legge grunnlag for videre utviklingsarbeid.

AnsvarStudieprogramleder i alle ordinære studier og studier i EVU-porteføljen
DeltakereStudieprogramråd; emneansvarlige, studenttillitsvalgte, ledet av studieprogramleder
TidspunktEtter avslutning av studieåret. Frist for rapport: 1. oktober.
FrekvensI alle år det ikke gjennomføres periodisk evaluering
FormålOppsummerende evaluering av studieprogrammet i forhold til akkrediteringskriterier, for kontinuerlig forbedring og videre rapportering
DatagrunnlagProgrammets emnerapporter,Resultater fra gjennomførte studentevalueringer aggregert til programnivå,Utvalgte resultatdata
DokumentasjonReferater fra studieprogramråd, studieprogramrapport
Studieprogramrapportene danner grunnlaget for de årlige arbeidet med fakultetets studieportefølje og studieporteføljerapport. De danner også grunnlag for de årlige emne- og programrevisjonene.

For ph.d.-programmer vil grunnlaget være basert på emnerapporter, framdriftsrapporter, midtveisevalueringer og kandidatundersøkelser på institusjonsnivå. Deltakere vil være prodekan for forskning, ph.d.-kandidater og representanter for ansatte.

b) Evaluering av utvekslingsopphold

På slutten av hver utvekslingsperiode inviteres studentene til å gi tilbakemelding om oppholdet.

AnsvarUtdanningsavdelingen
DeltakereUtvekslingsstudentene
TidspunktCa en måned før utvekslingen avsluttes
FrekvensVed hvert utvekslingsopphold
FormålInnhente oppfatninger av tilrettelegging for oppholdet, faglig innhold og relevansErfaringsrapporter til bruk i informasjon til de kommende kull utvekslingsstudenter
FormSpørreskjema
DokumentasjonResultater fra spørreskjema,Erfaringsrapporter
Resultatene av evalueringen og erfaringsrapportene gjøres tilgjengelige på Canvas. Resultatene inngår i grunnlaget for semesterevaluering, programevaluering og programrapport.

c) Årlig emne- og studieprogramrevisjon

Alle emner og studieprogrammer revideres årlig med tanke på videreutvikling. Revisjonene gjøres hvert høstsemester og er gjeldende fra neste studieår. Retningslinjer for revisjonene fastsettes av dekan innenfor rammene gitt av studieprogrammets akkrediteringsvedtak. Revisjonene omfatter alle ordinære studier og studier i EVU-porteføljen

AnsvarDekan
DeltakereFagmiljøet og administrativt personale
TidspunktInnen 15. november
FrekvensÅrlig
FormålKontinuerlig utvikling av emner og studieprogrammer innenfor rammene gitt av studieprogrammets akkrediteringsvedtak
InnholdEtter retningslinjer fastsatt av dekan
DatagrunnlagEmnerapporter, semesterevaluering og studieprogramrapport
DokumentasjonDekanvedtak, endret studieplan