Kvalitetsutvikling av praksis

Kvalitetsutvikling av praksis foregår både på emne- og programnivå. Praksis er en viktig og stor del av studentenes utdanning. Skal utdanningen holde høy kvalitet er det nødvendig at praksis tilfredsstiller de læringsmålene som stilles til denne. Det må derfor samles inn systematiske data om kvaliteten i praksisopplæringen ved UiS.

Publisert Sist oppdatert
Kvalitetsutvikling av praksis

Praksis på UiS

UiS skal være bindeleddet mellom praksisinstitusjonen og studentene, og legge til rette for best mulig gjennomføring av praksis.

Skal bindeleddsfunksjonen fungere, betinger dette god kommunikasjon med praksissted og studenter, og en bevissthet om hvordan UiS kan bidra inn mot praksisfeltet. Praksis skal være en lærende samskapingsarena for studenter, praksislærere og for UiS’ lærere.


Det følger også at studenter som har praksis i utlandet, og studenter fra utlandet som har praksis i regi av UiS, er en del av det samme kvalitetssystemet som campusstudentene.


Emneansvarlig eller praksiskoordinator har ansvar for at praksisperioden evalueres. Evalueringen gjennomføres digitalt.

a) Studentevaluering av praksis

AnsvarEmneansvarlig/praksiskoordinator
DeltakereStudenter
FormDigitalt evalueringsskjema
TidspunktEtter endt praksisperiode
FrekvensDekanens beslutning
FormålInnhente studenters opplevelse av praksis
DatagrunnlagResultater fra evalueringene samt referat fra samtale mellom partene
DokumentasjonResultater fra digital spørreundersøkelse
Resultatene av praksisevalueringene gjøres tilgjengelige på Canvas. Resultater fra evaluert praksis inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.

b) Praksisstedets evaluering av UiS og praksis

AnsvarEmneansvarlig/praksiskoordinator
DeltakerePraksissted eller et samarbeidsorgan for praksisstedene
FormDigital spørreundersøkelse
TidspunktDekanens beslutning. Minst en gang pr semester
FrekvensDekanens beslutning
FormålInnhente praksissteders opplevelser av praksis
DokumentasjonResultater fra digital spørreundersøkelse
Resultatene av praksisevalueringene gjøres tilgjengelige på Canvas. Resultater fra evaluert praksis inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.

c) UiS' evaluering av praksissted

AnsvarEmneansvarlig/praksiskoordinator
DeltakereRepresentant fra UiS
FormDigital spørreundersøkelse
TidspunktDekanens beslutning. Minst en gang pr semester
FrekvensDekanens beslutning
FormålInnhente UiS’ opplevelser av praksisstedet og perioden
DokumentasjonResultater fra digital spørreundersøkelse
Resultatene av praksisevalueringene gjøres tilgjengelige på Canvas Resultater fra evaluert praksis inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.

d) Dialog mellom studenter, praksissted og UiS etter endt praksis og evaluering

AnsvarEmneansvarlig/praksiskoordinator
DeltakereStudenter, praksissted eller et samarbeidsorgan for praksisstedene og representant fra UiS
FormDialog
TidspunktDekanens beslutning. Minst en gang pr semester
FrekvensDekanens beslutning
FormålInnhente meninger og opplevelser fra alle parter i praksis for å forbedre praksisstudiene ved UiS
DatagrunnlagResultater fra digital spørreundersøkelse
InnholdAlle parter får diskutert praksisperioden og deres opplevelser av den. Det skrives referat fra dialogen som inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport.
DokumentasjonReferat fra dialog
Referatet fra dialogen mellom de tre partene inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.