Periodisk studieprogramevaluering og reakkreditering

Alle studieprogrammer skal ha periodisk evaluering hvert femte år. Programmet evalueres i samsvar med lover og nasjonale forskrifter samt tilleggskriterier fastsatt av UiS

Published Sist oppdatert

Evalueringen gjennomføres av en sakkyndig komité bestående av representanter fra fagmiljøet, representanter fra det administrative personalet, eksterne fagfeller, arbeidslivsrepresentanter og studenter. Evalueringen utgjør grunnlaget for reakkreditering av studieprogrammet. Utdanningsutvalget fastsetter retningslinjer for evaluering og reakkreditering av alle årsstudier og gradsprogrammer, inkludert studietilbud som inngår i EVU-porteføljen. Utvalget fatter også vedtak om reakkreditering av alle gradsprogrammer. Dekanen fastsetter tilsvarende retningslinjer for kortere studier som ikke inngår i gradsprogram, herunder videreutdanninger. Dekanen fatter vedtak om reakkreditering av disse studiene.

a) Periodisk studieprogramevaluering

AnsvarDekan
DeltakereEvalueringskomité oppnevnt av dekan.

Instituttleder er ansvarlig for kommentar og utforming av tiltak.

Studieprogramråd behandler og gir tilrådning på grunnlag av rapport og instituttleders kommentarer.
TidspunktFrist senest ved utgangen av kalenderåret.
FrekvensHvert femte år etter plan fastsatt av utdanningsutvalget for gradsstudiene og av dekan for kortere studietilbud som ikke inngår i gradsprogram.
FormålVurdere om studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriftens krav er oppfylt, og om studiet har tilfredsstillende resultater.Gi råd om videre utvikling av studieprogrammet.Grunnlag for reakkreditering.
DatagrunnlagAll tilgjengelig informasjon om studieprogrammet,Informasjon om fagmiljøet,Utvalgte resultatdata
DokumentasjonRapport fra evalueringskomitéen med dekanens tilrådning og tiltaksplan oversendes utdanningsavdelingen.
Evalueringskomitéens rapport med dekanens vurdering, anbefaling og tiltaksplan oversendes utdanningsdirektøren. Disse danner grunnlaget for utdanningsutvalgets behandling. Fakultetet følger opp i henhold til dekanen og utdanningsutvalgets tiltak, og evalueringsrapporten publiseres på uis.no.

Rapporter fra periodisk studieprogramevaluering:

2023

2022

2021

2020

2019

b) reakkreditering av gradsprogrammene

AnsvarUtdanningsutvalget
DeltakereProrektor for utdanning, utdanningsdirektør, dekan, studieprogramråd, studieprogramleder og instituttleder
TidspunktEtter fullført periodisk evaluering
FrekvensHvert femte år etter plan fastsatt av utdanningsutvalget for gradsstudiene og av dekan for kortere studier som ikke inngår i gradsprogram
FormålVidereføring av studieprogrammets akkreditering
DatagrunnlagRapport fra evalueringskomitéen med dekanens tilrådning og tiltaksplan
DokumentasjonUtdanningsutvalgets vedtak i saken, enten:
- Reakkreditering av studieprogrammet, eller
- Frist for å gjøre endringer som er nødvendig for at studiet skal beholde akkrediteringen, eller
- Anbefaling til styret om nedlegging og overgangsordninger
Styret behandler saker om nedlegging av gradsprogrammer etter tilrådning fra utdanningsutvalget.