Kommunikasjon årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

Å-KOM

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Lyst å jobbe med kommunikasjon, PR, digitale og sosiale medier? Årsstudiet i kommunikasjon gjør deg rustet til å jobbe med spennende kommunikasjonsoppgaver i ulike virksomheter.

Årsstudiet i kommunikasjon er rettet mot deg som vil jobbe med det mangfoldet av kommunikasjonsoppgaver virksomheter kan benytte seg av. Du vil lære å jobbe strategisk med kommunikasjonsoppgaver, noe som for alle virksomheter er en forutsetning for å klare seg godt i en stadig mer kompleks verden.

Kommunikasjonsfaget er i stor vekst og kommunikasjonsfaglig kompetanse er etterspurt i arbeidslivet i både offentlige og private virksomheter.

Kommunikasjonsstudiet passer for deg som vil jobbe med å planlegge, lage innhold og evaluere bruken og effekten av kommunikasjon i ulike medier, rettet mot ulike målgrupper som offentligheten, forbrukere eller egne medarbeidere. Du vil bygge ferdigheter som gjør deg i stand til å kommunisere best mulig i ulike sosiale og digitale medier.

Studiet består av fire emner som supplerer hverandre og som behandler spørsmål som:

 • Hvordan planlegge, implementere og evaluere kommunikasjonsstrategier?
 • Hvordan nå rett person, til rett tid, med rett budskap?
 • Hvordan bruke sosiale og digitale medier i politisk kommunikasjon?
 • Hvordan har forholdet mellom kommunikasjonsfag, journalistikk og markedsføring utviklet seg?
 • Hva er bærekraftskommunikasjon og hva er grønnvasking?

Digital kompetanse er en sentral del av læringen på studiet. Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene teknologi gir til å forbedre og fornye kommunikasjonsformer og innhold. Derfor handler ikke digitalisering bare om teknologi, men like mye om viljen og evnen til endring. På årsstudiet i kommunikasjon lærer du å arbeide på flere digitale medieplattformer og å ta i bruk eksisterende teknologi. Samtidig lærer du å reflektere over hva som kunne gjort teknologien mer hensiktsmessig, og om teknologien utfordrer mediemangfoldet og hvilke konsekvenser det kan medføre.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse, men er særlig nyttig for deg som allerede har en utdannelse og som ser behovet for profesjonalisering av kommunikasjonen i den bedriften, organisasjonen eller i det fagfeltet du arbeider i.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet.

Etter gjennomført studiet har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
 • Ha bred innsikt i relevante teorier for kommunikasjonsfaget
 • Ha bred innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser
 • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling
 • Kjenne til og forstå forholdet mellom fagene kommunikasjon, journalistikk og markedsføring

Ferdigheter

 • Ha ferdigheter i kommunikasjon på ulike plattformer, deriblant sosiale medier
 • Lage, presentere og utføre kommunikasjonsstrategier
 • Bruke klarspråk
 • Kunne kommunisere under kriser
 • Kritisk vurdere forskning om kommunikasjon og PR

Generell kompetanse

 • Være kommunikasjonsfaglig kyndig
 • Ha innsikt i hvordan kommunikasjonsfaglige prosesser i organisasjoner i privat og offentlig sektor fungerer.

Fagplan

Studiet kombinerer teori og praksis. Studentaktive læringsformer og dialog er en viktig del av studiet. Det stilles derfor krav til tilstedeværelse. Studiets oppbygging gjør at studentene både får en innføring i rene kommunikasjonsfag og kan velge noen emner ut ifra egne interesser.

Årsstudiet i kommunikasjon består av fem obligatoriske emner og to valgemner. Første semester inneholder tre obligatoriske emner, Innføring i PR og kommunikasjon, Media and Communication og Markedsføring. Andre semester inneholder to obligatoriske emner og ett valgemne. Alle studentene tar emnet Strategisk kommunikasjon og Praktisk kommunikasjonsarbeid. Halve klassen utplasseres i offentlige og private kommunikasjonsavdelinger i regionen to dager i uken gjennom vårsemesteret. Det er begrensede plasser på praksisemnet, og studenter som ikke går ut i praksis tar emnet Makt og politikk.

Undervisningsformene forutsetter deltakelse fra studentene gjennom praktiske øvelser, prosjekter og obligatoriske presentasjoner. Vurderingsformer inkluderer skoleeksamen, hjemmeeksamen, semesteroppgaver, praksisutplassering og praksisrapport.

Hva kan du bli?

Studiet gir kompetanse til å arbeide som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider i privat og offentlig sektor, i PR-bransjen, i frivillige organisasjoner eller i politikken. 

Kommunikasjonsmedarbeidere arbeider med alt fra internkommunikasjon, PR og strategisk kommunikasjon, ledelseskommunikasjon, krisekommunikasjon og bruker- og publikumskontakt på sosiale medier.

Etterspørselen etter folk med kunnskap om kommunikasjon er stor. Studiet vil åpne dører inn i til mange ulike bransjer og virksomheter, både i det private næringsliv, i stat og kommune og i kulturinstitusjoner og i politikken.   

Kandidater med bestått årsstudium tilegner seg tilleggskompetanse som kan være nyttig for videre studieløp. 

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, gjennom dialogbasert evalueringssystem, i henhold til gjeldende retningslinjer.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • KOM101: Innføring i PR og kommunikasjon

   Første år, semester 1

   Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Første år, semester 1

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Første år, semester 1

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • KOM102: Strategisk kommunikasjon

   Første år, semester 2

   Strategisk kommunikasjon (KOM102)

   Studiepoeng: 10

  • KOM104: Praktisk kommunikasjonsarbeid

   Første år, semester 2

   Praktisk kommunikasjonsarbeid (KOM104)

   Studiepoeng: 10

 • Velg 1 av 2 emner

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no