Hopp til hovedinnhold

Tester undervisningsteori i RLE-faget

Dag Husebø disputerte fredag 7. juni 2013. Han har analysert fagdidaktisk utprøving av en bestemt teoretisk tilnærming til RLE-undervisning. Utprøvingen av teorien foregikk som del av ordinær lærerutdanning ved UiS.

Publisert: Endret:

Bilde av Dag Husebø smiler
Dag Husebø har testet undervisningsteori i RLE-faget

Første gang publisert 10.06. 2015

Sammen med praksislærere og lærerstudenter har Husebø undersøkt hvordan eksisterende tros- og livssynsmangfold i norsk lærerutdanning og grunnskole kan imøtekommes med en fortolkende kulturbevisst tilnærming. Både studentene, praksislærerne og Husebø drev denne forskningen som en del av vanlig praksis i lærerutdanningen. Aksjonsforskning ble tatt i bruk for å få dette til.Analyserte samhandling

I avhandlingen «Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning – Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE» analyserer Husebø den samhandlingen som foregikk mellom to praksislærere, fem lærerstudenter og to faglærere da de gjorde sine felles utprøvinger av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til RLE-undervisning.Sammen etablerte de et praksisfellesskap som støttet og utfordret hver enkelt sin forskningsbaserte utprøving  av tilnærmingen. Utprøvingen skjedde innenfor rammen av individuelle didaktiske prosjekter som ble planlagt, gjennomført og vurdert som konkret RLE-undervisning.

Behov for ny kunnskap

Tros- og livssynsundervisningen i norsk skole og lærerutdanning har endret seg mye de siste årene, og ny kunnskap om hvordan undervise i faget er mangelvare. Dagens RLE-undervisning skal være kritisk, objektiv og preget av mangfold, sier Kunnskapsdepartementet. Utfordringen er å realisere intensjonen i lærerutdanningens og grunnskolens klasserom.Teorien som Husebø og hans medforskere har prøvd ut, fokuserer på å starte i studentenes/elevenes egne interesser og kompetanser relatert til faget.

– Teorien vektlegger å sette i gang fortolkende prosesser som tar utgangspunkt i studentenes/elevenes liv og lokale kontekst. Denne tilnærmingen forsøker mellom annet å imøtekomme mangfold innenfra i student- og elevgrupper. Gjennom å starte i det levde mangfoldet som finnes lokalt i et bestemt klasserom, kan ulike tros- og livssynsmessige tradisjoner belyses mer livsnært og dynamisk, sier Husebø.Viktig med forberedelse

Ett av resultatene i avhandlingen er at det å undervise eller delta i undervisning i tråd med en slik tilnærming krever bestemte faglige forberedelser.

– For at elever eller studenter skal gis forutsetninger til å delta faglig når det jobbes på denne måten, må de gis tilstrekkelig med tid og relevante faglige utfordringer for å motiveres til tilstrekkelig faglig forberedelse og senere faglig deltakelse, sier Husebø.

Forskningen viste også at læreren må forberede seg på bestemte måter og på bestemt fagkunnskap når det jobbes i tråd med tilnærmingen. Et annet resultat avhandlingen viser er verdien av å forhandle frem både individuelle og kollektive målsetninger, forpliktelser og forståelser for en læringsprosess. Forskningsdataene viser at det å ta ansvar for individuelle læringsprosesser med støtte av et praksisfellesskap, og samtidig være forpliktet til å bidra kollektivt overfor de andre deltakerne i fellesskapet, viste seg å slå positivt ut på grad av eierskap og motivasjon for praksisutvikling, læring og samarbeidsforskning.Et tredje resultat er at helt bestemte kunnskaper hadde gode betingelser for å utvikles når studenter, faglærere og praksislærere samarbeidet innenfor et praksisfellesskap. Et siste resultat som løftes frem er at det å drive forskningsbasert utprøving av en bestemt teoretisk tilnærming til RLE-undervisning ga gode forutsetninger for å avdekke sammenhengen mellom teori og praksis som eksisterer i en gitt undervisningssituasjon.Disputas

Dag Husebø disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger fredag 7. juni 2013. Han er blitt veiledet av professor Geir Skeie.