Skip to main content

Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold BBA303

Sentralt i dette emnet står temaene mangfold, endring, kritisk refleksjon og innovasjon. Studentene skal reflektere kritisk på et abstrakt teoretisk nivå over de fire kjernetemaene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse: barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BBA303

Credits (ECTS)

15

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag

Note

Course does not start before spring 2023

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskap

 • Har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser.
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold.
 • Har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt arbeid som foregår på barnevernsfeltet
 • Kjenner til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid innen barnevernsfeltet.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som gjelder barnevernsfeltet.
 • Kan oppdatere sin organisasjonskritiske kunnskap innen barnevernsfeltet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde. 
 • Har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for barn, unge i utsatte situasjoner og deres familier.
 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger.
 • Har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå innen barnevernsfeltet.

Ferdigheter

 • Kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere i barnevernsfeltet, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning i grupper.
 • Kan anvende bred og flerfaglig kunnskap og faglig skjønn til å for å arbeide systematisk og målrettet med og veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings- og mestrings-, og endringsprosesser og henvise videre ved behov.
 • Kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon innen barnevernsfeltet.
 • Kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning.
 • Kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte.
 • Kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn, unge og deres familier.
 • Kan reflektere over maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • Kan beherske erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning hos barn og unge.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen barnevernsfeltet og egen tjenesteutøvelse.
 • Har innsikt i maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • Har innsikt i og kan arbeide systematisk for å sikre barn og unges deltagelse og medvirkning og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold.
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste selvstendig og sammen med andre, på en måte som fører til inkludering, ikke-diskriminering og likestilling 
Innhold
Emnet tar opp sentrale faglige problemstillinger fra tidligere i studiet. Sentralt står temaene mangfold, endring, kritisk refleksjon og innovasjon. Studentene skal reflektere kritisk på et abstrakt teoretisk nivå over fire kjernetemaene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse: barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis. I dette arbeidet skal studentene ta utgangspunkt i egen praksisperiode, egen bacheloroppgave og sosialpedagogisk og barnevernsfaglig kunnskap fra tidligere i studiet. Første delen av undervisningen organiseres i form av seminarer og forelesninger om kritisk tenkning, innovasjon og mangfold. Den andre delen av undervisningen organiseres som problembasert læring med nært samarbeid med praksisfeltet hvor studenter i grupper arbeider innenfor ett eller flere av fire kompetanseområdene i barnevernspedagogens profesjonsutøvelse.
Forkunnskapkrav
BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis
Anbefalte forkunnskaper
BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen, BBABAC Bacheloroppgave med forskningsmetode
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A - F Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenter ikke har avlagt eller ikke bestått eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må følge det pensum og opplegg for eksamen som gjelder for det nye kullet. Studenten kan selv velge å følge undervisning i eksamenssemesteret med mindre det er gjort vesentlige endringer i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlig individuell oppgave, Skriftlig gruppeoppgave, Nærværskrav

Vilkår for å gå opp til muntlig eksamen:

1. Det kreves tilstedeværelse på minst 75% seminarer i forbindelse med individuelt arbeidskrav og minst 75% gruppemøter i forbindelse med gruppearbeidskravet.

2. Innlevering av to skriftlige arbeidskrav i mappe (ett individuelt arbeidskrav og ett gruppearbeidskrav).

Individuelt arbeidskrav: Refleksjonsnotat med omfang på 2500 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th  

Gruppearbeidskrav: notat i utgangspunkt i ppl prosjekt i nært samarbeid med praksisfeltet med omfang på 4000 ord (+/- 10%) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Alle arbeidskravene skal være godkjente for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mikhail Gradovski
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar, veiledning i grupper, selvstudium og gruppearbeid.
Emneevaluering
For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto