Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

Barnevernspedagogutdanningen er inndelt i fire kompetansefelt: Barnevernfaglig kompetanse; oppvekst og familieliv; yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; og kunnskapsbasert praksis. Innen hvert av disse kompetansefeltene kan man identifisere en lang rekke faglige problemstillinger.

Sentralt i dette emnet står temaene refleksjon, endring, innovasjon og mangfold. Studentene utfordres til å anvende relevant kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i emnet for å tilegne seg erfaring med å utøve fagkritikk, nytenkning og innovasjon på relevante områder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BBA303

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skal studentene ta utgangspunkt i sosialpedagogisk og barnevernfaglig kunnskap fra tidligere i studiet, erfaringer fra egen praksisperiode og arbeidet med egen bacheloroppgave.

Én del av undervisningen organiseres i form av seminarer og forelesninger om kritisk tenkning, innovasjon og mangfold. En annen del organiseres som problembasert læring i grupper i nært samarbeid med praksisfeltet. Her skal studentene ta utgangspunkt i teoretiske og/eller praktiske problemstillinger de selv har tilegnet seg i løpet av studiet, eller som er formidlet fra praksisfeltet. Dette arbeidet skal munne ut i en individuell akademisk portefølje; en presentasjon av hvem man er i profesjonsrollen som barnevernspedagog. Porteføljen er et prosessuelt dokument som studenten skal jobbe med gjennom hele emnet.

Studentene skal kunne jobbe med faglige problemstillinger på nye måter, og vise fram egen faglig utvikling gjennom oppgavene i porteføljen. Dette innebærer å identifisere og reflektere rundt mulige løsninger på reelle problemstillinger, og gjennom gruppearbeid bidra til innovative løsninger på utfordringer i det barnevernfaglige felt. Disse vil bli presentert og diskutert sammen med representanter fra ulike deler av praksisfeltet. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av

Kunnskap

 • Har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser.
 • Har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold.
 • Har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt arbeid som foregår på barnevernsfeltet
 • Kjenner til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid innen barnevernsfeltet.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som gjelder barnevernsfeltet.
 • Kan oppdatere sin organisasjonskritiske kunnskap innen barnevernsfeltet.
 • Kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde. 
 • Har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for barn, unge i utsatte situasjoner og deres familier.
 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger.
 • Har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå innen barnevernsfeltet.

Ferdigheter

 • Kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere i barnevernsfeltet, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning i grupper.
 • Kan anvende bred og flerfaglig kunnskap og faglig skjønn til å arbeide systematisk og målrettet med å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings- og mestrings-, og endringsprosesser og henvise videre ved behov.
 • Kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon innen barnevernsfeltet.
 • Kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning.
 • Kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte.
 • Kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn, unge og deres familier.
 • Kan reflektere kritisk over maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • Kan reflektere over hvordan sosiale kategorier som kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder samvirker og påvirker et individs liv.
 • Kan reflektere kritisk over endrings- og innovasjonsprosesser i det barnevernsfaglige feltet.
 • Kan beherske erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning hos barn og unge.

Generell kompetanse

 • Har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen barnevernsfeltet og egen tjenesteutøvelse.
 • Har innsikt i maktforholdet, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn, unge og familier.
 • Har innsikt i og kan arbeide systematisk for å sikre barn og unges deltagelse og medvirkning og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold.
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste selvstendig og sammen med andre, på en måte som fører til inkludering, ikke-diskriminering og likestilling 

Forkunnskapskrav

BBA101 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø, BBA102 Utsatte barn og unge, BBA103 Velferdspolitikk og velferdsorganisering, BBA104 Velferdsrett, BBA201 Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge, BBA202 Saksbehandling i barnevernstjenesten, BBAP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BBA301 Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge, BBA302 Samarbeid og mestring av yrkesrollen, BBABAC Bacheloroppgave med forskningsmetode

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappe-eksamen 0/1 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen består av en skriftlig og muntlig del.Mappeeksamen: Innholdet i mappen vil bestå av ulike skriftlige oppgaver. Antall oppgaver, kriterier og format for de ulike eksamensdelene angis nærmere på Canvas ved undervisningens begynnelse.   Referansestil: APA 7th. Studenter som ikke består mappeeksamen, kan ved ny eksamen levere en bearbeidet versjon av mappen.Oppgaven må være vurdert til bestått karakter før studentene kan fremstille seg til muntlig prøve. Den foreløpige karakteren som er gitt på den skriftlige oppgaven, skal senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for muntlig eksamen.Muntlig eksamen: Den muntlige prøven brukes til eventuell justering av karakteren. Muntlig karakter kan justere den skriftlige eksamenskarakteren inntil en karakter opp eller ned.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærværskrav

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av den obligatoriske aktiviteten kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før muntlig eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra muntlig eksamen.

Nærværskrav: Det kreves tilstedeværelse på minst 75% av nærmere definerte undervisningsaktiviter. Se kunngjøring på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tina Bojovic

Studieprogramleder:

Joakim Jiri Haaland

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid og selvstudium.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto