Kontrakter og juridisk rådgivning ved samarbeid

Alle forskningssamarbeid som UiS er del av skal være nedfelt i skriftlig avtale eller kontrakt. Juristene i Kontraktsenheten ved UiS bistår med utarbeidelse og vurdering av mottatte avtaleutkast fra eksterne parter. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Publisert Sist oppdatert

Avtaleparter

Avtalepart ved samtlige avtaler er UiS som sådan, ikke fakultet eller fagenhet, og heller ikke den enkelte forsker. Det er UiS som er pliktsubjekt etter avtalen. UiS vil imidlertid være representert ved fagenheten hvor aktivitetene skal foregå (evt. fagenhetene), og denne skal derfor gå frem av avtalen.

Avtaleinngåelse og signatur

Hvem som er bemyndiget til å forplikte UiS økonomisk ved inngåelse av avtaler avhenger blant annet av den økonomiske forpliktelsens størrelse. Rammene for delegasjon av myndighet er fastsatt i «Delegasjonsreglement for Universitetet i Stavanger». Rammene gitt for avtaleinngåelse ved fakultetene (ved dekan) kan stort sett videredelegeres til fagenhetene. I den grad myndighet er videredelegert fra dekan vil det være instituttleder/avdelingsleder som er bemyndiget til å inngå avtale på UiS’ vegne ved fagenheten hvor aktivitetene skal foregå (evt. fagenhetene), og denne skal derfor gå frem av avtalen.

Avtalemaler

Hvilken avtalemal som skal benyttes i det enkelte forskningsprosjektet avhenger av en rekke forhold, blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert.

Når avtalemalen skal brukes?

Avtalemalen skal brukes ved prosjekter som defineres som oppdragsprosjekter hvor UiS er oppdragstaker (leverandør) overfor privat oppdragsgiver/kunde.

Hvis UiS utfører FoU-oppdrag på vegne av offentlig oppdragsgiver kan det vurderes å benytte Kunnskapsdepartementets standardavtale. Oppdragsgiver vil ofte også legge til grunn at den benyttes.

Last ned avtalemalen for oppdragsforskning (docx).

Hva kjennetegner et oppdragsprosjekt?

Med oppdragsprosjekt forstås prosjekter hvor UiS utfører et FoU-oppdrag på vegne av ekstern(e) oppdragsgiver(e) mot betaling og hvor det foreligger et krav om motytelse fra UiS når avtale/kontrakt inngås. Motytelse vil kunne være de forskningsresultater som produseres. I malen er det lagt opp til at oppdragsgiver skal ha eierskapet til forskningsresultatene som frembringes i prosjektet, men at UiS under enhver omstendighet skal ha anledning til å bruke resultatene i videre forskning og i forbindelse med egen undervisning.

Utførelse av oppdrag forutsetter at prosjektet er fullfinansiert av kunde og inneholder et fortjenesteelement for UiS. UiS må kunne dokumentere at dette er tilfelle. Det avgjørende er uansett hvilken rolle UiS har i prosjektet, ikke hvordan kunden har finansiert prosjektet eller om kunden er privat eller offentlig virksomhet.

Prosjektøkonom ved seksjon for prosjektøkonomi (SPØ) for det aktuelle fakultetet skal kontaktes i forbindelse med utarbeidelse av prosjektbudsjett/prisanslag, og dette inntas avtalens appendix 3 (budsjett/økonomi).

For utfyllende informasjon om oppdragsprosjekter se F-07-13: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer.

Avtalemalens bakgrunn og oppbygning

Avtalen er kvalitetssikret for å oppfylle krav til universitetets virksomhet som følger av lov, forskrift, avtaler og øvrige reglement. Foruten slike overordnede fastsatte krav er den forsøkt holdt balansert basert på oppdragsprosjektenes karakter.

Av særlig interesse når det gjelder oppdragsforskning er forholdet til regelverket om statsstøtte.

Avvik fra standardvilkårene

Som det fremgår av avtalemalen er den utformet med et sett standardvilkår som vil gjelde ved utførelse av FoU-oppdrag for kunde. Hvis UiS er enig med kunden om å bruke standardvilkårene uten avvik kan avtalen inngås ved fagenhetene uten bistand fra kontraktsenheten, forutsatt at nødvendig dokumentasjon til avtalens vedlegg foreligger. Ta imidlertid gjerne kontakt med kontraktsenheten om dere har spørsmål til avtalens innhold eller ønsker ytterligere veiledning. Send alltid kopi av signert avtale til kontraktsenheten.

Kontraktsenheten skal imidlertid alltid kontaktes hvis det er ønskelig eller nødvendig å innarbeide avvik fra de angitte standardvilkårene eller hvor oppdragsgiver forutsetter bruk av deres egne avtale ved oppdragsutførelse.

Når skal avtalemalen brukes?

Avtalemalen skal brukes ved prosjekter som defineres som bidragsprosjekter hvor UiS er prosjekteier/prosjektansvarlig og som skal gjennomføres i samarbeid med ekstern(e) part(er).

Last ned avtalemalen for bidragsforskning.

Hva kjennetegner et bidragsprosjekt?

Bidragsprosjekter er forskningsprosjekter som har oppnådd økonomisk støtte/medfinansiering fra eksterne finansieringskilder, så som Forskningsrådet, EU mv. Forskningssamarbeid med tredjeparter parter har til hensikt å oppfylle et felles mål, og det er denne måloppnåelsen samarbeidsavtalen skal understøtte.

For utfyllende informasjon om bidragsprosjekt se F-07-13: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer.

Avtalemalens bakgrunn og oppbygning

Avtalemalen for samarbeidsprosjekter skal kunne brukes som utgangpunkt for utforming av samarbeidsavtale i samtlige bidragsprosjekter unntatt EU-finansierte prosjekter (hvor det er utarbeidet egne og omforente maler kalt DESCA).

Avtalemalen til UiS er kvalitetssikret for å oppfylle krav til universitetets virksomhet som følger av lov, forskrift, avtaler og øvrige reglement. Foruten slike overordnede fastsatte krav er den forsøkt holdt balansert basert på bidragsprosjektenes karakter. Den er først og fremst innrettet med tanke på finansiering fra Norges forskningsråd (NFR).

Finansieringskildens betingelser

Prosjektets mål fremgår gjerne av prosjektbeskrivelsen som er brukt for å søke om finansiell støtte fra finansieringskilden. Det vil også være vanlig at finansieringskilden oppstiller vilkår for tildelingen som gjerne inngår i en kontrakt basert på prosjektsøknaden, f.eks. FoU-kontrakten (NFR) eller Grant Agreement (EUs rammeprogram). Det vil kunne være en rekke vilkår knyttet til blant annet prosjektets gjennomføring og administrasjon. De dokumentene som inngår i tildelingen fra finansieringskilden skal derfor alltid inngå som et vedlegg til samarbeidsavtalen. Dette blant annet for å sikre at samarbeidspartner har kjennskap til betingelsene og at samarbeidsavtalen samsvarer med kravene stilt av finansieringskilden.  

Tilpasning før bruk

Vær klar over at avtalemalen for bidragsforskning alltid må tilpasses det enkelte prosjektet. I noen tilfeller vil avtalen kunne brukes mer eller mindre uendret, mens det i andre prosjekter er behov for en omskriving.

Før avtalemalen tas i bruk i ditt prosjekt er det viktig at du tar kontakt med kontraktsenheten ved UiS for bistand.

Regulering av prosjektresultater/patenterbare resultater

Avtalemalen for bidragsprosjekter skal være utformet slik at den ivaretar UiS’ muligheter til å utnytte egne prosjektresultater videre, f.eks. gjennom kommersialisering.

Kontraktsenheten ved UiS

Kontakt oss
Seniorrådgiver
51831047
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Seniorrådgiver
Divisjon for innovasjon og samfunn
Avdeling for innovasjon og eksterne relasjoner