Hopp til hovedinnhold

Arendalsuka: Bærekraft i praksis: Hvordan sikrer vi menneskerettigheter og sosial bærekraft i møte med nye omstillingskrav?

Torsdag 18. august 2022 kl. 10:30-12:00,
Clarion Hotel Tyholmen,
Sal B.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger inviterer til to paneldebatter som belyser ulike sider ved omstillingsprosesser som gjøres i bærekraftens navn.

Publisert: Endret:

Arendalsuka deltakerlogo

Skal samfunnet utvikle seg i en bærekraftig retning, kreves det endringer og omstilling. Dette innebærer ofte nye krav til hvordan organisasjoner skal agere. I praksis vil ofte ulike behov og forventinger fra ulike grupper komme i konflikt med hverandre. Hvordan løser vi disse utfordringene der «alle» er enige om behovet for nye løsninger, men der dette samtidig skaper nye utfordringer? Vi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger ønsker å belyse ulike sider ved omstillingsprosesser som gjøres i bærekraftens navn. I første paneldebatt ser vi på hvordan den nye Aktsomhetsloven påvirker reiselivet, og hvordan bransjen forholder seg til den for å sikre et bærekraftig reiseliv som ivaretar menneskerettighetene. I andre paneldebatt vender vi oppmerksomheten mot bærekraftens pris og bakside. Hvilke dilemmaer står man overfor når omstillingsprosesser ikke nødvendigvis er sosialt bærekraftige for lokalsamfunnet? Hvilket ansvar ligger det i omstillingsprosesser? Og hvem betaler bærekraftprisen?Debatt 1: Hva nå, reiselivsbransjen - har vi god samvittighet i bagasjen?

Et bærekraftig reiseliv har et stort ansvar for menneskerettigheter på destinasjonene i Norge og i utlandet og er et viktig ledd i arbeidet mot å nå FNs bærekraftmål. Et viktig ledd for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli i år. Denne loven forplikter store og mellomstore bedrifter i Norge å sikre menneskers rettigheter i drift og styring gjennom alle forretningsrelasjoner i verdikjeden. Det er ulik risiko for ulike næringer og i ulike geografiske områder. Reiselivsnæringen har i så måte en høy risiko for brudd på menneskerettigheter i og med at det er en så global og fragmentert næring som det er.Panelet og debatten setter sosialt ansvar på agendaen og vil diskutere hvilke forpliktelser den nye Åpenhetsloven pålegger reiselivet overfor menneskene på destinasjonen. Hva innebærer denne loven for reiselivsnæringen i Norge, hvilke krav stilles og hvor omfattende vil dette ansvaret være? Finnes det klare systemer for å håndtere innsynsforespørsler og hvordan unngå «Social-washing»? Videre vil panelet også diskutere ulike praktiske løsninger for å effektivt forebygge og bekjempe menneskerettighetsbrudd i reiselivets verdikjede.

Debatt 2: Hva gjør vi når etableringen av grønn energi og digital omstilling utvikler seg til verbale krigssoner i lokalsamfunn?

Store samfunnsomstillinger slår ofte ned som et lyn i de lokalsamfunn der ny infrastruktur blir plassert – eller ønskes plassert. Det gjelder f.eks. vindturbiner og batterifabrikker i den grønne omstillingen og datasentre i digitaliseringen. De nye anleggene medfører omfattende inngrep i naturen og fremtredende endringer av landskap og steder hvor hverdagslivet leves. Samtidig kan de politiske prosessene før, under og etter etableringen true eksisterende naboskap og skape helt nye konfliktlinjer i lokalsamfunnet.Panelet vil belyse og debattere hva som skjer med sted og lokalsamfunn når omstillingen slår ned. Hva er de menneskelige omkostningene, og hva kan vi som samfunn gjøre for å unngå eller redusere dem? Utbyggerne har på sin side ofte lang erfaring med å forberede og håndtere prosesser på en måte som sikrer at utbyggingsplanene blir ivaretatt. Lokalsamfunnet har nødvendigvis ikke de samme forutsetningene og blir gjerne involvert sent i prosessen. Hvordan kan sånne skjeve maktforhold utjevnes for å beskytte lokalsamfunnene som tilfeldigvis kommer til å «ligge i veien» for omstillingen?

Info om paneldebattdeltakere kommer.

Velkommen til Clarion Hotel Tyholmen, sal B, torsdag 18. august kl. 10.30.