FILIORUM-forskere tildelt nytt EU-prosjekt

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har sammen med fem europeiske partnere mottatt EU-finansiering til et nytt utdanningsprosjekt som skal utforske og demonstrere hvordan kunstfaglige og estetiske praksiser kan bidra til inkludering og mangfold i barnehage og skole.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt EU-prosjekt skal utforske kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn i skole og barnehage. Prosjektet er et samarbeid mellom seks europeiske partnere, hvor UiS spiller en sentral rolle. Foto: Getty Images

SenseSquared. Becoming through the senses: towards artistic ways of being in the world, er et samarbeidsprosjekt mellom seks ulike partnere fra kunstfeltet og utdanningsfeltet i Norge (UiS), Danmark (Sisters Hope), Belgia (Musica – Impulse Centre for Music), Portugal (Compania de Musica Teatral) og Nederland (Marres House for Contemporary Culture og Universitetet i Maastricht).

SenseSquared-Towards an artistic attitude in education and society

Alle partnerne arbeider på ulike måter med og i kunstfagene og vil i dette prosjektet løfte frem betydningen av kunstfaglige og kunstneriske erfaringer i barnehage og skole. Med dette tverrfaglige prosjekter skal partnerne samarbeide med skoler, barnehager og det frie feltet for å skaffe seg nye erfaringer omkring kroppslige, sanselige og skapende prosesser med barn. Prosjektet legger seg tett opp til begreper som inkludering og mangfold og vil på flere måter synliggjør praksiser som ivaretar dette i kunstfaglige kontekster.

Mer fokus på kunstneriske og kunstfaglige læreprosesser

– Estetiske fag har de siste 30 år stått foran vesentlige kutt, ikke bare i Norge. Som utøvere og utdannere har vi erfaring med hvordan kunstneriske praksiser tilfører læringen en kraftfull og betydningsfull dimensjon, som kobler oss tettere til både verden rundt oss, og til hverandre. Vi er opptatt av at dette må inn i skole og barnehage som en måte å lære på, sier Kirsten Halle, førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Kirsten Halle og kollega Nils Christian Fossdal spiller en sentral rolle i SenseSquared. De skal sammen med kollegaer og partnere undersøke og utvikle sanglige praksiser i barnehage og skole. Foto: Privat

Halle spiller en sentral rolle i SenseSquared og vil bidra med sin kompetanse omkring sangfelleskap og ulike perspektiver på musikalitet. Gjennom prosjektet The human voice – an sensous aproach into musical identity skal hun sammen med kollegaer fra Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS og partnerne i prosjektet undersøke og utvikle sanglige praksiser i barnehage og skole.  

Forskerne har inngått et samarbeid med en lokal barnehage og skole for å jobbe tett på barnehagelæreres og læreres undervisningspraksis med fokus på inkludering og mangfold. Gjennom workshops og andre aktiviteter vil lærerne få erfaringer med kunstfaglige praksiser og tekningen omkring disse estetiske og emosjonelle læreprosessene. Lærernes refleksjoner vil gi verdifull innsikt i arbeidet med å utvikle og etablere en mer musikalsk undervisningspraksis.

Ønsker å bidra med nye perspektiver i utdanningen

– Med et helhetlig syn på læring må vi også involvere kropp og sanser, kreativitet og skaperglede. Vi tenker at det å lære først og fremst er en kreativ prosess, og at den kroppslige erfaringen må spille en rolle. Vi trenger å involvere kroppen i større grad i arbeidet med barns læring. Og i dette ligger også en oppmerksomhet mot sanser og følelser. I mitt prosjekt handler det om å gjøre lærerne oppmerksomme på sin iboende musikalitet, og å utforske hvordan musikaliteten kan brukes i den pedagogiske praksisen, sier Halle.

De ulike partnerne vil samarbeide tett om praksiser, aktiviteter, digitale ressurser og andre verktøy som barnehager og skoler kan implementere i sine planer. Målet er å utvikle en mer helhetlig tilnærming til læring og demonstrere at kunstneriske og sanselige prosesser og holdninger kan bidra til nye og uventede perspektiver i utdanningen.

SenseSquared er finansiert at EU-programmet Erasmus+.

– Jeg gleder meg til å delta i et internasjonalt prosjekt som vil løfte fram denne tematikken. Det viktig å sette søkelys på hvordan kroppslige og sanselige praksiser kan prege utdanningen mer enn den gjør i dag, både gjennom mer kunnskap og erfaring i praksis, sier Halle.

SenseSquared startet opp i januar 2022 og vil vare i tre år, fram til slutten av 2024. Prosjektet har mottatt til sammen 315 603 euro fra EU-programmet Erasmus+, hvorav UiS sin andel vil være i overkant av 43 000 euro.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen