Ny OECD-undersøkelse skal kartlegge arbeidshverdagen i norske barnehager

Barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger har i samarbeid med forskningsinstituttet NIFU fått i oppdrag å gjennomføre den internasjonale OECD-undersøkelsen TALIS Starting Strong Survey med hensikt å kartlegge trivsel og arbeidsforhold, faglig utvikling, faglige holdninger og pedagogisk praksis blant ansatte i norske barnehager.

Publisert Sist oppdatert

TALIS Starting Strong Survey (TALIS 3S) er en internasjonal undersøkelse av ansatte og styrere i barnehager, i regi av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Målet med undersøkelsen er å gi innblikk i hva barnehageansatte mener om arbeidshverdagen sin og tilbudet barna får. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 2018 i til sammen ni land: Chile, Danmark, Island, Israel, Japan, Korea, Tyskland, Tyrkia og Norge. Det var NIFU som ledet arbeidet i Norge.

Når en ny runde av undersøkelsen nå skal gjennomføres i norske barnehager, har Utdanningsdirektoratet igjen gitt det ærefulle oppdraget til NIFU, i samarbeid med forskere fra Institutt for barnehagelærerutdanning og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Viktig å få fram barnehageansattes perspektiver

- Barnehageansatte og deres kompetanse er nøkkelen til en god barnehage. Det er derfor utrolig viktig å gi de ansatte en stemme i spørsmål som angår deres profesjonelle utvikling, undervisningspraksiser, vurdering av eget arbeid, tilbakemeldinger og anerkjennelse, samt arbeidsvilkår og ledelse. Det er dette TALIS Starting Strong Survey skal gjøres, sier Sara Esmaeeli, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS. Hun sitter i prosjektledergruppen for prosjektet.

Prosjektet vil vare fram til 2026 og består av spørreundersøkelser og intervjuer rettet mot ledelse og ansatte som jobber med barn i alderen 0 – 5 år i 210 norske barnehager. Blant temaene som undersøkes er mangfold, inkludering og flerspråklighet, tidlig innsats og spesialpedagogikk, pedagogisk bruk av digital teknologi, koronaeffekter, ledelse, samarbeid og medbestemmelse, ansattroller i barnehagen, og foreldresamarbeid.

- TALIS 3S skal gå i dybden på norske barnehager som pedagogiske arenaer og som lærende organisasjoner og vi håper at å få mer kunnskap om kjennetegn ved barnehagene og rammebetingelsene i sektoren som kan påvirke kvaliteten i barnehagetilbudet, forklarer Esmaeeli.

Mål om å styrke barnehagetilbudet

Ifølge OECD har TALIS Starting Strong Survey tre målsettinger: 1. Å få mer kunnskap om kjennetegn ved barnehager i ulike land, inkludert ansatte i sektoren. 2. Å undersøke faktorer som kan bidra til kvalitet i barnehagene. 3. Å sammenlikne rammer for barnehagesektoren, og hvordan de ansatte i barnehagene arbeider (deres praksis) i og på tvers av land, for å identifisere anbefalinger for å forbedre barnehagetilbudet for alle barn.

Sara Esmaeeli sitter i prosjektledergruppen, mens Elisabeth Brekke Stangeland vil spiller en sentral rolle i instrumentutvikling, rapportering og formidling i prosjektet. Foto: UiS

Elisabeth Brekke Stangeland er førsteamanuensis ved Lesesenteret på UiS og skal bidra med instrumentutvikling, rapportering og formidling i prosjektet. Hun mener det er viktig å framskaffe og forbedre internasjonalt komparative indikatorer med sikte på å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til oppvekst- og utdanningssektoren.

- Ansatte i skole og barnehage verden over gjør en utrolig viktig jobb i samfunnet, og rekruttering og videre utvikling av disse profesjonsgruppene er dermed et sentralt anliggende for nasjonal politikkutforming. TALIS gir de ansatte en unik mulighet til å fortelle om arbeidet sitt, og til å kunne påvirke utviklingen av arbeidsvilkårene i barnehagen og skolen, sier hun.

Samarbeid mellom flere forskningsintuisjoner

Parallelt med TALIS Starting Strong Survey skal det gjennomføres en ny runde av Teaching and Learning International Survey (TALIS), som setter søkelys på læreres og skolelederes yrkeshverdag og arbeidsbetingelser. Dette arbeidet ledes av forskere fra NIFU og Universitetet i Oslo.

Både Brekke Stangeland og Esmaeeli er glade for at barnehagene inkluderes i OECDs internasjonale undersøkelser for å kaste lys over temaer og forhold som anses som sentrale for god læring.

- Barnehagen er en del av utdanningsløpet, men den er veldig ulik skolen, både når det gjelder kultur og arbeidsmåter. Barnehagefaglige og praksisnære perspektiver vil være spesielt viktig å ha med, slik at resultatene kan komme barnehagene til gode, fastslår Esmaeeli.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen