Aktiv med digital teknologi i barnehagen

Dette er en av tre profiler studenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

Publisert Sist oppdatert

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Profilen legger til rette for at du får en økt bevissthet om digital teknologi i barnehagen

Illustrasjon: Getty Images

Læringsutbyttebeskrivelser

Målet med profilen er å bidra til at du utvikler en bevissthet om digital teknologi og får nødvendig profesjonsfaglig digital kompetanse til å kunne videreutvikle deg selv etter endt utdanning. 

Kunnskaper

 • Du får en utvidet tverrfaglig kunnskap om barns digitale hverdagspraksiser  
 • Du får inngående kunnskaper om etiske perspektiver, sammenhenger mellom digital teknologi og bærekraftstenkning og barnehagens oppdrag knytta til teknologi   
 • Du får en utvidet, tverrfaglig kunnskap om barnehagen som arena for barns utforsking, lek, læring og skapende aktiviteter med teknologi  

Ferdigheter

 • Du får erfaring med å utforske, diskutere og reflektere over tverrfaglige problemstillinger knyttet til ulike sider/forhold ved barns bruk av digital teknologi og medier  
 • Du får en oversikt over og erfaring med å anvende et repertoar av digitale verktøy og ressurser   
 • Du får erfaring med å utvikle og legge til rette for tverrfaglige arbeidsmåter som fremmer barns utforsking, lek, læring og skapende bruk av digital teknologi, i tråd med rammeplanens fagområder  

Generell kompetanse

 • Du får en utdypet, flerfaglig kunnskap om, og forståelse for, hvordan barnehagens digitale og teknologiske praksiser kan bidra til å ivareta barns medvirkning og medborgerskap, samt til å fremme bærekraftig utvikling
 • Du får en profesjonsfaglig digital kompetanse som du kan anvende og videreutvikle i arbeidet med å skape et rikt og allsidig læringsmiljø i barnehagen
 • Du utvikler en evne til å kritisk reflektere over og vurdere ulike digitale verktøys og ressursers relevans og egnethet og å utøve digital profesjonsfaglig dømmekraft i møte med barn og ansatte i barnehagen  

Hvis du synes tematikken er interessant, så er dette noe for deg. Som profilstudent får du en unik mulighet til å gå mer i dybden og en og innsikt i kompetanseområder som er viktige for barnehagen både nå og i fremtiden.

Kort om organisering

For å ivareta et tverrfaglig fokus på profilenes tematikk og en meningsfull helhet mellom de ulike kunnskapsområdene, legges det til rette for profilarrangement med aktiviteter og mat der profilstudentene og profilansvarlige kan diskutere relevante problemstillinger, arbeidskrav, faglig vinkling og annet, samt bli kjent med hverandre i et faglig og sosialt nettverk.  

Som profilstudent følger du samme studieløp som alle andre, men arbeidskrav og praksisoppgaver spisses mot profilens tematikk.

Å delta i profilen er et tilbud om å utvikle seg og lære mer om et særlig område.

Se profilfordypningene på barnehagelærerutdanningen.

Du får

 • en unik kompetanse innen din valgte tematikk
 • en mulighet til å spesialisere deg – og valgt profil blir en del av vitnemålet ditt
 • anledning til å skreddersy din egen utdanning
 • en tettere oppfølging/veiledning gjennom utdanningen
 • anledning til å velge fritt mellom alle fordypninger det siste året, og som profilstudent får du førstevalget ditt

Din oppgave

Din oppgave for at vi skal kunne tilby dette er å:

 • delta på profilarrangementer
 • bidra til å videreutvikle profilene ved å delta aktivt underveis og i evalueringen
 • gjennomføre profilspesifikke arbeidskrav og praksisoppgaver
 • gjennomføre et bachelorarbeid knyttet til den aktuelle profilen

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
51832906
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU