Tilhørighet og migrasjon

Dette er en av tre profiler studenter ved barnehagelærerutdanningen kan søke seg til.

Publisert Sist oppdatert

Tverrkulturell kompetanse

Profilen legger til rette for at du får en økt bevissthet om kulturelt mangfold som ressurs for arbeidet i barnehagen

oljekritt-tegning på svart bakgrunn av jordklode der strektegninger av mennesker holder hender i en ubrutt lenke rundt hele jorden. Menneskene er ensfarget i forskjellige farger; gul, lilla, hvit, grønn, blå. Jordkloden er blå og grønn. Blå der det er hav, grønn der det er land.
Illustrasjon: Getty Images

Læringsutbyttebeskrivelser

Målet med profilen er å bidra til at du tilegner deg kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse som du kan anvende i møter med barnehagens multikulturelle virksomhet.

Kunnskaper

 • Du får kunnskap om barnehagens ansvar og mandat i møte med barn og familier med multikulturell bakgrunn
 • Du får kunnskap om ledelsesansvar og mandat i møte med ansatte i personalgruppen med multikulturell bakgrunn
 • Du får kunnskap om ulike kulturelle tilnærminger til barndom og pedagogiske opplegg for små barn

Ferdigheter

 • Du får erfaring med å planlegge og gjennomføre pedagogisk virksomhet/opplegg som ivaretar inkludering, og å legge til rette for barns opplevelse av tilhørighet
 • Du får erfaring med å planlegge og gjennomføre gode rutiner for personalarbeid som ivaretar ansatte med ulike kulturelle bakgrunner

Generell kompetanse

 • Du får erfaring med å reflektere over eget kulturelt ståsted i møte med andre kulturer
 • Du får erfaring med å stille spørsmål ved oppfatninger/forståelser som vi tar for gitt
 • Du utvikler evne til å bidra til en inkluderende barnehagevirksomhet for barn, foresatte, og ansatte

Hvis du synes tematikken er interessant, så er dette noe for deg. Som profilstudent får du en unik mulighet til å gå mer i dybden og en og innsikt i kompetanseområder som er viktige for barnehagen både nå og i fremtiden.

Kort om organisering

For å ivareta et tverrfaglig fokus på profilenes tematikk og en meningsfull helhet mellom de ulike kunnskapsområdene, legges det til rette for profilarrangement med aktiviteter og lunsj der profilstudentene og profilansvarlige kan diskutere relevante problemstillinger, arbeidskrav, faglig vinkling og annet, samt bli kjent med hverandre i et faglig og sosialt nettverk.  

Som profilstudent følger du samme studieløp som alle andre, men arbeidskrav og praksisoppgaver spisses mot profilens tematikk.

Å delta i profilen er et tilbud om å utvikle seg og lære mer om et særlig område.

Se oversikten over profilfordypninger på barnehagelærerutdanningen.

Du får

 • en unik kompetanse innen din valgte tematikk
 • en mulighet til å spesialisere deg og valgt profil blir en del av vitnemålet ditt - anledning til å skreddersy din egen utdanning
 • en tettere oppfølging/veiledning gjennom utdanningen
 • anledning til å velge en av to fordypninger det siste året: ett semester i utlandet eller fordypningen Mangfold og tilhørighet (som profilstudent har du fortrinnsrett til denne fordypningen)

Din oppgave

Din oppgave for at vi skal kunne tilby dette er å:

 • delta på profilarrangementer
 • bidra til å videreutvikle profilene ved å delta aktivt underveis og i evalueringen
 • gjennomføre profilspesifikke arbeidskrav og praksisoppgaver (i alle kunnskapsområder, inkludert fordypning)
 • gjennomføre et bachelorarbeid knyttet til den aktuelle profilen

Kontaktpersoner

Førsteamanuensis i pedagogikk
51833405
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Seniorrådgiver
51833470
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU