Forskningsdata og datahåndteringsplaner

Er du forsker ved UiS og lurer på hvordan du skal arbeide med forskningsdata og datahåndteringsplaner? Universitetsbiblioteket i Stavanger tilbyr opplæring og brukerstøtte i lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata, samt utforming av datahåndteringsplaner.

Publisert Sist oppdatert
Datalagring

Forskningsdata er informasjon i form av tall, tekst, bilde, lyd eller video som genereres eller oppstår underveis i forskningsprosjekter. Som forsker må du lage en datahånderingsplan for dine forskningsdata.

Biblioteket viser deg hvordan!

Biblioteket kan hjelpe deg med:

En datahåndteringsplan beskriver hvordan forskningsdata skal håndteres gjennom hele forskningsprosjektet. Det forventes at alle forskningsprosjekter som mottar offentlig støtte skal ha en datahåndteringsplan.

Norges Forskningsråd beskriver datahåndteringsplaner slik:
Planen er et levende dokument som skal følge forskningsprosjektet. Den skal vise

  • hvilke data som vil bli generert
  • hvordan dataene skal beskrives
  • hvor dataene skal lagres
  • om og eventuelt hvordan de kan deles

Hensikten er å planlegge for hvordan dere skal sikre forskningsdataene, både underveis i prosjektet, og for fremtidig gjenbruk. En datahåndteringsplan er også nyttig for å vise kostnader knyttet til datahåndtering og lagring, og i planleggingen av hvordan dere kan dekke disse kostnadene.

Vi anbefaler at du bruker datahåndteringsplanen fra Sikt (tidligere NSD). Denne oppfyller kravene til Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Alternativt kan du bruke UiS sin mal for datahåndteringsplan. Denne er kun for prosjekter som ikke behandler persondata. Malen er en tilpasning av UiT sin mal.

Sjekk ut UiTs oversikt over eksempel på ferdigutfylte datahåndteringsplaner.

Ta kontakt med universitetsbiblioteket dersom du trenger hjelp med utformingen av din datahåndteringsplan.

Det er ønskelig at forskningsdata blir gjort tilgjengelige for å øke forskningens synlighet og etterprøvbarhet. Forskningsdata ligger til grunn for vitenskapelige framskritt som formidles gjennom tidsskriftartikler, bøker eller andre publikasjoner. Ved å gjøre data lett tilgjengelig legges det til rette for deling og gjenbruk, slik at andre forskere kan benytte eksisterende data i sin forskning.

Det vil ofte være et krav fra finansiør om at offentlig finansiert forskning skal inneholde en datahåndteringsplan, og at både forskningsdata og vitenskapelige publikasjoner skal gjøres offentlig tilgjengelig.

UiS bruker løsningen DataverseNO for arkivering av forskningsdata, og har sitt eget arkiv.

I tillegg til DataverseNo finnes det andre arkiv for tilgjengeliggjøring av forskningsdata.

Forskningsdata skal behandles på en måte som samsvarer med Fair-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det vil si at data skal være gjenfinnbare eller søkbare, tilgjengelige, interopable og gjenbrukbare. Det handler i all hovedsak om å håndtere og beskrive data på en måte som setter andre i stand til å forstå og bruke dem i framtiden.

Dette innebærer også at data og metadata skal være maskinvennlige i den forstand at maskiner ideelt sett skal kunne finne og bruke dem uten manuell tilrettelegging. Dette innebærer blant annet konsistente identifikatorer (for eksempel DOI), tilstrekkelige metadata, tydelige lisenser og bruk av aksepterte standarder og formater. Det er viktig å være klar over at data i svært få tilfeller vil være fullstendig FAIR. Målet er å øke potensialet for gjenbruk, og i mange tilfeller kan selv små grep øke graden av FAIR betraktelig.

Det finnes en rekke tjenester for å søke etter forskningsdata fra institusjoner over hele verden. Her er noen av de mest brukte søkemotorene for å søke etter forskningsdata:

  • DataverseNo: Arkiv med datasett fra norske institusjoner.
  • Zenodo: Arkiv og søkemotor for forskningsresultater. Etter et enkelt søk kan du avgrense på datasett.
  • Oria: Bibliotekets egen katalog. Velg materialtype Forskningsdata.

En oversikt over arkiv med forskningsdata fra hele verden finner du på re3data.

Nyttige verktøy for datahåndtering

Spørsmål om forskningsdata? Ta kontakt:

Spørsmål?

Send en e-post til datahandtering@uis.no dersom du har spørsmål eller trenger hjelp med forskningsdata. E-post ikon

Spesialbibliotekar
51831115
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Spesialbibliotekar
51831114
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Univ.bibliotekar
51831907
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger