Strategi for Fakultet for utøvende kunstfag 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Fakultet for utøvende kunstfag ble vedtatt på fakultetets styremøte 9. mars 2021.

Publisert Sist oppdatert
Strategi 2021-2030 Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger

Kunst og kunnskap

Med utgangspunkt i utøvende og skapende kunst utvikler, forvalter og formidler Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger kunnskap om kunsten, og om kunstens tilknytning til mennesker og samfunn. Vår kjernevirksomhet er utdanning, formidling, innovasjon, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid i tilknytning til utøvende musikk, dans, pedagogikk i utøvende og skapende kunstfag, og musikkteknologi.

Fakultet for utøvende kunstfag, campus Bjergsted

Kunstfag med innovativ og internasjonal profil

«Å utfordre det velkjente og utforske det ukjente» er mottoet til Universitetet i Stavanger. Universitetet har en innovativ og internasjonal profil og skal være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Fakultet for utøvende kunstfag skal være toneangivende innen våre fag og skal kjennetegnes av kvalitet, nyskaping, samfunnsbidrag og samarbeid.

Våre utdanninger, vårt kunstneriske utviklingsarbeid og vår forskning skal være i front av utviklingen. Vi skal bidra til kunnskap, utdanning og samfunnsutvikling både nasjonalt og internasjonalt, men med et særlig ansvar for å stimulere kunst- og kulturliv i egen region.

Fakultet for utøvende kunstfag skal stå for åpenhet og nysgjerrighet, mangfold, likestilling og inkludering.

Vi tror på kunsten og kunstens betydning for mennesker og samfunn. Derfor er det vår oppgave – gjennom utdanning, kunnskapsutvikling, diskurs og formidling – å fremme kunsten, dens posisjon og aktualitet.

Strategiske mål

Kvalitet

Fakultet for utøvende kunstfag skal tilby utdanninger av høy kvalitet. Vi skal utdanne fremragende og engasjerte kunstnere og pedagoger. Våre studier skal være samfunns- og arbeidslivsrelevante og vi skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø som ivaretar våre verdier.

Nyskaping

Fakultet for utøvende kunstfag skal styrke innsatsen innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og skal satse på eksternt finansiert aktivitet. Vi skal lede an i utviklingen av nye utdanninger og nye arbeidsformer i undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.

Samfunnsbidrag

Fakultet for utøvende kunstfag skal drive kunstnerisk produksjon og formidling. Vi skal bidra til diskurs innen kunst- og kulturfeltet og delta i samfunnsdebatten hvor vi engasjerer oss særlig i temaer knyttet til kunstens egenart, til kunst og læring, og til kunst og samfunn. Vi skal forvalte, fornye og formidle kulturarv og tradisjoner på tvers av sosiale, kulturelle og geografiske skiller.

Samarbeid

Samarbeid er berikende og er en katalysator for kvalitet og utvikling. Samarbeid skal være et kjennetegn ved Fakultet for utøvende kunstfag og vi skal, med vårt utgangspunkt i Bjergsted, drive ustrakt regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Strategiske satsinger

Kvalitet

Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes

Studenten i sentrum

Fakultetet har som mål å utdanne kompetente, kreative, selvstendige og modige kunstnere og pedagoger som kan og vil utgjøre en forskjell i samfunnet. Vi setter studenten i sentrum og anser studentene som en viktig del av fagmiljøet. Vi skal:

 • tilby praksisnære og arbeidslivsrelevante utdanninger med høy kvalitet i praksisprosjektene
 • tilby fremragende lærerkrefter, undervisning og veiledning basert på det fremste i utøving, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • fremme studentengasjement og legge til rette for studentenes individuelle utvikling av ferdigheter, kunnskap, identitet og verdier

Kvalitet i studier og studieportefølje

Vi tilbyr utdanninger som skal forberede studentene på yrkeslivet, hvor mange skal ut i arbeid som forutsetter sammensatt kompetanse. Vi skal sikre at studienes faglige innhold er av høy kvalitet, og at de er relevante i faglig kontekst, for samfunnet og for yrkeslivet. Vi skal:

 • jevnlig evaluere og ved behov revidere sammensetning og profil i studieporteføljen
 • samarbeide med og drive praksis i relevante arbeidslivsarenaer i det profesjonelle og frivillige kulturliv
 • legge til rette for flerfaglighet som gir breddekompetanse

Et godt lærings- og arbeidsmiljø

Ved vårt fakultet er vi ambisiøse på egne og hverandres vegne; vi våger å stille krav og tåler å bli stilt krav til. Vi skal preges av inkludering og engasjement, av raushet og respekt, og av nysgjerrighet og åpenhet overfor hverandre. Vi skal:

 • legge til rette for god kommunikasjon, samhandling og medbestemmelse mellom studenter, ansatte og ledelse
 • fremme våre retningslinjer for etikk og samhandling
 • fremme mangfold og likestilling
 • modernisere og videreutvikle infrastruktur og vårt fysiske lærings- og arbeidsmiljø
Strategiske satsinger

Nyskaping

Foto fra emnet Artistic Research ledet av professor Siri Dybwik. Foto: Marie von Krogh

Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Våre studenter og ansatte er aktive forskere i kunstfagene. Vi skal utforske, utprøve og reflektere rundt kunstneriske prosesser og egen praksis. Vi skal:

 • etablere og bygge opp en felles ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Agder og med bidrag fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS
 • involvere studentene som medskapere og medforskere gjennom utøvende praksis og kunstnerisk utviklingsarbeid i utdanningene
 • stimulere og legge til rette for økt formidling av kunstnerisk utviklingsarbeid og for økt publisering av vitenskapelig forskning
 • legge til rette for samhandling mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning, gjennom samarbeidsprosjekter og flerfaglighet på tvers av disipliner

Eksternt finansiert virksomhet

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet vil være viktig for at fakultetets ambisjoner om økt kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og faglig utviklingsarbeid skal kunne realiseres. Vi skal:

 • bygge opp fremragende og innovative fagmiljø som kan nå frem med ekstern finansiering
 • satse spesielt på kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, innovasjon, formidling og faglig utviklingsarbeid som kan vise til særlige resultater eller potensiale i ekstern finansiering
 • ha som langsiktig mål å etablere eksternt finansiert sentervirksomhet ved fakultetet

Teknologi og nye arbeidsformer

Fakultet for utøvende kunstfag skal være en ledende tilbyder av fleksible, nett- og samlingsbaserte utdanninger i kunstfag. Vi skal være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer i undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Vi skal:

 • fortsette å bygge studieporteføljen Digitale studier gjennom nye innovative utviklingsprosjekter
 • ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer som styrker aktualitet og kvalitet i studier, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling

Bachelorgrad i visuell kunst

Sammen med Kunstskolen i Stavanger, og i dialog med kunstfeltet i regionen, vil vi arbeide for å etablere bachelorgrad i visuell kunst ved Universitetet i Stavanger. En slik etablering vil bety mye for regionens kunstfelt og vil være et verdifullt tilskudd til vårt fakultets flerfaglighet. Vi skal:

 • arbeide faglig og politisk for at universitetet tildeles nye studieplasser til etablering av bachelor i visuell kunst
Strategiske satsinger

Samfunnsbidrag

Bjergsted-konferansen 2019

En regional kulturaktør med nasjonale og internasjonale forbindelser

Fakultetet skal være en kulturaktør, faglig samarbeidspartner og et naturlig samlingspunkt for kunst- og kulturfeltet i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal:

 • produsere og bidra i konserter, forestillinger og andre kunstneriske produksjoner av høy kunstnerisk kvalitet
 • skape nettverk og møteplasser, og være en aktiv leverandør av formidling knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • bidra til at vår egen region er koplet på en internasjonal fagdiskurs og -utvikling gjennom utstrakt utveksling, samarbeid og mobilitet

Kunst og læring

Kunstfagdidaktikk og -pedagogikk er viktige faglige satsninger ved fakultetet gjennom vårt engasjement i pedagogiske utdanninger, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og i utvikling av fagmetodikk. Vi skal:

 • tilby pedagogiske utdanninger som er relevante og praksisnære
 • stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som belyser kunst og læring
 • stimulere til utviklingsarbeid i fagmetodikk og -didaktikk

Kunst og samfunn

Fakultetet skal arbeide systematisk for å øke forståelsen av kunstens rolle og betydning i samfunnet. Vi skal:

 • stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som belyser relasjonene mellom kunst og samfunn og som bidrar til å aktualisere kunsten i samfunnet
 • bidra i samfunnsdebatten
 • fremme entreprenørskap i hele vår virksomhet, fra utdanning til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • utforske kunstens rolle i møte med samfunnsutfordringer som bærekraft, inkludering, mangfold, livsmestring, medborgerskap, urbanitet, helse og demokrati

Kulturutveksling

Kunstfagene eksisterer generelt i en svært internasjonal kontekst som er preget av en høy grad av mobilitet og faglig utveksling. Dette gir oss impulser og perspektiver, samtidig som det krever av oss å identifisere og formidle egen kulturarv. Fakultetet skal arbeide for å bringe verden hit og bringe oss ut i verden. Vi skal:

 • stimulere til aktivitet som belyser og beriker koplingene mellom det regionale, nasjonale og det internasjonale
 • bidra til at kulturarv og utøvertradisjoner forvaltes og utveksles på tvers av landegrenser
 • bidra til at norsk kunst og kultur hevder seg internasjonalt
Strategiske satsinger

Samarbeid

Bjergsted jazzensemble med Valkyrien Allstars, MaiJazz 2019

Bjergsted-visjonen

Bjergstedvisjonen er et kulturpolitisk virkemiddel for å stimulere kultur- og samfunnsliv i hele vår region. Fakultetet skal bidra til å realisere og videreutvikle Bjergsted-visjonen. Vi skal:

 • videreutvikle Bjergsted-konferansen og etablere en Bjergsted-festival i samarbeid med Stavanger Symfoniorkester og andre partnere i byen og regionen
 • samarbeide med Stavanger Symfoniorkester om spesialistutdanning med profesjonell orkesterpraksis som skal utdanne kandidater til et profesjonelt orkesteryrkesliv
 • etablere samarbeid med Stavanger kulturskole om universitetskulturskole
 • videreutvikle våre samarbeid med Stavanger konserthus, Stavanger katedralskole, Stavanger jazzforum, MaiJazz og Rogaland musikkråd
 • videreutvikle vårt samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, blant annet om Dirigentuka og gjennom å være et viktig kompetansesenter for korps og frivillig musikkliv
 • arbeide for at det utvikles gode og moderne lokaler i Bjergsted for sambruk mellom fakultetet og byens frivillige musikkliv
 • arbeide for å ta i bruk Norsk Lydinstitutts unike lydsamling til kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og for at samlingen blir tilgjengelig for relevante aktører

Samarbeid i byen og regionen

Fakultetet skal være en åpen og samarbeidende utdanningsinstitusjon og kulturaktør, og skal særlig bidra til å stimulere kunst- og kulturfeltet i byen og regionen. Vi skal:

 • tilby utdanninger som dekker etterspurt kompetanse i regionens kunst-, kultur-, arbeids- og samfunnsliv
 • samarbeide med regionens profesjonelle og frivillige kunst- og kulturliv om praksis, kunstneriske produksjoner og konferanser
 • gjennom våre utdanninger, samfunnsengasjement, formidling og nettverk arbeide for at kulturlivet i regionen styrkes, for eksempel gjennom etablering av et profesjonelt kor i Stavanger og opprettelse av nye frie dansekompanier
 • videreutvikle våre samarbeid med blant annet Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og andre kommuner, TOU, RIMI/IMIR SceneKunst, Regional Arena for Samtidsdans, DansiS, STAR, Sandnes kulturhus, Vestnorsk jazzsenter, Opera Rogaland, Sandnes symfoniorkester, Kunstskolen i Stavanger og øvrige kunstfaglige aktører

Samarbeid ved Universitet i Stavanger

Vi skal støtte opp under Universitetet i Stavangers innovative og internasjonale profil og skal støtte opp under universitetsstrategien, der å bidra til grønn omstilling er et særskilt mål. Vi skal:

 • bidra til å fremme UiS gjennom fremragende kvalitet i utdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og formidling
 • bidra i flerfaglig innovasjon, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • samarbeide med andre fakulteter og enheter om utdanning og formidling
 • bidra til at UiS- strategiens mål blir oppfylt
 • bidra til grønn omstilling gjennom utdanninger, innovasjon, kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning, formidling og ved å regulere egen virksomhets klimaavtrykk

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Fakultetet skal være en aktiv deltaker, initiativtaker og tilrettelegger i den faglige diskursen, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal aktivere og videreutvikle det potensialet som ligger i de mange nettverk som fakultetet allerede er delaktig i, og etablere nye koplinger der det er behov. Vi skal:

 • videreutvikle vårt strategiske samarbeid med Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder
 • være aktive deltakere i Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies, Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt videreutvikle vårt samarbeid med CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving
 • være aktive deltakere i nasjonale fagpolitiske nettverk som Universitets- og høgskolerådet
 • stimulere til økt student- og ansattmobilitet gjennom programmer som Erasmus+ og Nordplus
 • være aktive deltakere i internasjonale nettverk som Association Européenne des Conservatoires, European League of Institutes of the Arts, Society of Artistic Research og Association of Nordic Music Academies
 • etablere nye, internasjonale forbindelser og samarbeidsprosjekter

Les mer om Fakultet for utøvende kunstfag: