Barns utvikling, lek og læring (ABL103)

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ABL103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tematikker i kunnskapsområdet er barnehagens særskilte verdigrunnlag i et mangfoldig samfunn, og kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter. Kunnskap om barns behov for omsorg, om vold og seksuelle overgrep mot barn og tverretatlig samarbeid inngår i emnet. Overgangen fra barnehage til skole blir også vektlagt. Disse temaene berører grunnleggende kunnskap om barns rettigheter i et inkluderende, likestilt og lærende barnehagemiljø.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et mangfoldig samfunn, herunder kunnskap om samiske perspektiver på barndom og på barns utvikling, lek og læring
 • har kunnskap om barns rettigheter og hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • har kunnskap om barns behov for omsorg, og hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaringer
 • har kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn, og om samarbeid med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole/skolefritidsordning
 • skal ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger knyttet til bærekraft, ansvar, respekt og maktperspektivet

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og reflektere over barnehagens verdigrunnlag og mangfold, og bruke dette som en ressurs i pedagogisk arbeid med barn
 • kan vise selvstendighet i å lede samarbeidsprosesser i møte med barn og personale
 • kan planlegge, grunngi og reflektere over eget og andres pedagogiske arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forsking
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn og legge til rette for et inkluderende og likestilt leke- og læringsmiljø
 • kan bidra til å utvikle barns trivsel og livsmestring og forebygge krenkelser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk og digital praksis
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte
 • kan vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, kjønnsidentitet, etnisitet, utseende, funksjonsevne, seksuell orientering, sosial-, kulturell-, religiøs- eller livssynsbasert tilhørighet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell framlegging av faglig tekst, Obligatorisk undervisning

Arbeidskrav: Individuelt framlegg av faglig tekst (700-1000 ord), samt kommentere medstudenters fremlegg.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Emneansvarlig:

Kristin Fugelsnes

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, flerfaglig prosjekt, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, casediskusjoner, muntlige framlegg der studentene skal gi hverandre respons med mer.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto