Kunst, kultur og kreativitet (ABL202)

Kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet (KKK) bygger på fagene forming, musikk og drama.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ABL202

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Gjennom estetisk opplevelse, erfaring, refleksjon og teoretisk tilknytning inspireres og kvalifiseres studenten til skapende arbeid med barn i møte med kunst- og kulturuttrykk. Sammenhengen mellom teori og praksis er sentral for kunnskapsområdets innhold.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende:  

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om ulike syn på estetikk og kreativitet
 • har kunnskap om ledelse og didaktikk i estetisk arbeid
 • har kunnskap om hvordan motivasjon og identitet kan knyttes til estetiske fag
 • har kunnskap om barns musikalske og dramatiske utvikling
 • har kunnskap om barns meningsskaping i arbeid med ulike formingsmedier
 • har kunnskap om barns kultur, barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og hvordan kulturmangfold påvirker barns ulike uttrykksformer  
 • har kunnskap om kunst- og kulturfagene i et bærekraftig perspektiv

Ferdigheter 

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og dokumentere skapende prosesser med og for barn
 • kan legge til rette for estetiske opplevelser, undring, utforskning, skaperglede og lek
 • kan anvende ulike kunstfaglige medier og teknikker, analoge og digitale, som er relevante i samspill med barn

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan samhandle med barn som kompetente deltakere i skapende prosesser, og gi rom for deres medvirkning på barnehagens kunst- og kulturarenaer
 • kan legge til rette for differensiert formidling av de praktisk-estetiske fagene
 • kan ta ansvar for barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforskning og uttrykk
 • kan være bevisst kjønnsnøytrale perspektiv ved tilrettelegging for skapende prosesser
 • kan åpne opp for flerkulturelle perspektiv innenfor de praktisk- estetiske fagene
 • kan forstå betydningen av utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell muntlig eksamen 1/1 20 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Individuell muntlig eksamen: Flerfaglig.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt( konte) eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praktisk-metodisk arbeid i musikk m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i forming m/refleksjon, Praktisk-metodisk arbeid i drama/refleksjon, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Praktisk-metodisk arbeid i musikk, skriftlig innlevering 1000 ord (+/-10%)

Praktisk-metodisk arbeid i forming, skriftlig innlevering 1000 ord (+/-10%)

Praktisk-metodisk arbeid i drama, skriftlig innlevering 1000 ord (+/-10%)

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Elisabeth Barstad

Emneansvarlig:

Anne Karin Fotland

Studieprogramleder:

Per Einar Sæbbe

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger/nettforelesninger, praktisk-estetisk undervisning, gruppearbeid, selvstendig arbeid, veiledning, seminar, studentpresentasjoner og nettstøttet undervisning.

Observasjon, analyse, refleksjon og dokumentasjon knyttet til barns estetiske væremåter i egen barnehage vektlegges. Nettbasete arbeidsmetoder benyttes i studentenes arbeid med l arbeidsoppgaver og  undervisningsopplegg.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se kapittel om Praksis.

Åpent for

Arbeidsplassbasert barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto