Innføring i reiseliv (BRL140)

Kurset skal gi kandidaten en innføring i reiselivsfaget. De ulike sidene ved reiseliv som fenomen og næring vil bli presentert. Reiseliv er et omfattende virksomhetsfelt med stor samfunnsmessig betydning. Gjennom kurset skal studentene få en innføring i de mange mulighetene og utfordringene som knytter seg til reiseliv som en moderne og trendsettende virksomhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BRL140

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Introduksjon til reiseliv gir en tverrfaglig tilnærming til reiseliv som fenomen og næringsfelt:

Kandidaten vil bli kjent med begrepsområder og temaer knyttet til reiseliv som kunnskapsfelt og kompetanseområde. Der av, reiseliv som økonomisk virksomhet, markedsføring, produktutvikling og næring. Andre sentrale tema inkluderer: Reiselivets historie, reiselivets sosiologi og den rollen som reiselivet spiller i et moderne samfunn. Reiselivets geografi og reiselivets psykologi, individers motivasjon for å reise. Reiselivets samfunnsansvar, ansvarlig og bærekraftig reiseliv. Fokus vil være på reiselivet som en mangfoldig næringsmessig og samfunnsrelatert virksomhet. Dette gjelder interne forhold til reiselivet, som økonomi og markedstilpasning samt relaterte eksterne forhold som reiselivet forholder seg til. De mange produkter og tilbud som finnes innen reiselivsnæringen vil bli belyst gjennom eksempler omkring opplevelsestilbud, attraksjoner, destinasjoners tilrettelegging og andre sider ved en ansvarlig tilbudsutvikling i reiselivet.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes det at studentene skal ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Gjennom kurset skal kandidaten få bred, innførende kunnskap i reiselivsfaget og dets virksomhetsområder.
  • En grunnleggende forståelse av destinasjoner, produkt i reiselivet, servicetilbud og andre tjenester og opplevelser som reiselivet byr på.
  • Kandidaten skal kjenne til grunnleggende forsknings- og utviklingsarbeid innen reiselivsledelse, herunder også faghistorie og kjennskap til reiselivets plass i samfunnet.

Ferdigheter

  • Etter kurset vil kandidaten kunne redegjøre for og anvende deler av basiskunnskapen knyttet til reiseliv som arbeidsområde.
  • Sette studenten i stand til å reflektere over sin egen forståelse over reiseliv som fagfelt.
  • Kandidaten vil lære å bruke grunnleggende litteratur om faget.
  • Få en første forståelse av sentrale arbeidsområder og utfordringer.

Generell kompetanse

  • Kandidaten skal lære om sentrale faglige og yrkesetiske utfordringer innenfor reiselivet.
  • Videre gir kurset en innføring i prosjekt-/gruppearbeid, arbeid med papers og hjemmeoppgaver som en del av det faglige arbeidet.
  • Kandidaten skal kunne formidle grunnleggende fagstoff og kilder brukt i dagens reiselivsvirksomhet, som også peker fram mot utviklingen av nye, innovative reiselivstilbud og et mer ansvarlig og bærekraftig reiseliv (SDG 11 & 12).

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave i gruppe
Obligatorisk innleveringsoppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatorisk innleveringsoppgave skrives i gruppe.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Åsa Helen Grahn

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Kurset omfatter forelesninger, gruppearbeid og diskusjon av øvelsesspørsmål. I tillegg arrangeres en ekskursjon til en utvalgt reiselivsbedrift i Rogaland.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Reiseliv, samfunn og individ (BRL120_1) 10
Introduksjon til reiseliv (FXIRL100_1) 10

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto