Prosjekt i robotteknologi (ELE630)

Et prosjekt i robotteknologi skal gjennomføres.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

ELE630

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Hensikten med dette prosjektemnet er bygge videre på kunnskaper tilegnet tidligere i studiet. Her vil vi knytte sammen flere av fagene som f.eks. signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, mønstergjenkjenning, reguleringsteknikk og robotteknologi i noen større prosjekter og bruke kunnskapen i praktiske anvendelser. Typiske praktiske anvendelser vil være knyttet til våre robotplatformer, men er ikke nødvendigvis begrenset til dette.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være i stand til å løse en eller flere praktiske problemstillinger ved å blant annet benytte tidligere ervervet kunnskap. Problemstillingen(e) må være løst innen en viss tid og arbeidet skal dokumenteres i form av en rapport og en muntlig presentasjon.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Prosjektrapport og muntlig fremføring

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektrapport 1/2 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig fremføring 1/2 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering bestående av en prosjektrapport og en muntlig fremføring. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter i emnet.Det tildelte prosjekt gjennomføres i grupper på to studenter, unntaksvis en student eller tre studenter per gruppe. Rapporten beskriver og dokumenterer arbeid i prosjektet. Rapporten gjøres i samarbeid med alle deltakerne i gruppen og alle deltagerne i gruppen får felles karakter. Prosjektrapporten og den muntlige presentasjonen er tett knyttet opp mot hverandre. Studenter som ønsker å forbedre sin karakter må derfor ta begge vurderingsdeler på nytt for å oppnå en ny samlet karakter i emnet. Det tilbys ikke kontinuasjonsmuligheter i emnet, de som ønsker å avlegge ny vurdering i emnet kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene må gjennomføre en gruppevis muntlig presentasjon av prosjektet for å få karakter i emnet.

Obligatorisk undervisningsaktivitet som må være gjennomført og godkjent før tilgang på laboratorium kan gis: Elektronisk HMS-kurs.

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Karl Skretting

Faglærer:

Morten Mossige

Faglærer:

Ståle Freyer

Instituttleder:

Tom Ryen

Arbeidsformer

Prosjektet gjennomføres i løpet av 12 uker, og vi forventer at hver student bruker ca 15 timer per uke på prosjektet. Normalt jobber to studenter sammen om et prosjekt. Altså er planlagt arbeidsmengde 360 timer per prosjekt. Hver gruppe får et kort veiledningsmøte hver uke.

Åpent for

Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing. Robotteknologi og signalbehandling - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto